ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති

Kanchana Jayasinghe (ස්ත්‍රී) - Civics, Geography, Health Science, Buddhism, History

ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් ඔන්ලයින් පන්ති
ගණිතය සහ ඉංග්‍රීසි පන්ති 6 සිට සා/පෙළ - කේම්බ්‍රිජ් / එඩෙක්සෙල් / දේශීය

Gerald Fernando (පුරුෂ) - Completed OL, AL in the Mathematics stream and I am currently pursuing bachelor's degree in electrical and electronic engineering

1-11 ශ්‍රේණි මාර්ගගත පන්ති

ආයතනය: Start Smart - An Institute offering Virtual support classes that meets the varied Individual educational needs of our Children.

1-11 ශ්‍රේණි මාර්ගගත පන්ති
6 -11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් මෙම පංතිකාමරය ඔබ සදහායි

T.S. Umayangana (ස්ත්‍රී) - රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයීය දෙවන වසරේ සිසුවියක් වන මා සිංහල භාෂාව පිළිබද විශේෂ්වේදී උපාධියක් හදාරයි

6 -11 සිංහල භාෂාව සහ සාහිත්‍යය. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ අසමත් නම් මෙම පංතිකාමරය ඔබ සදහායි
සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති

Sathsara Dilrukshi (ස්ත්‍රී) - අම්බලන්ගොඩ හි දේවානන්ද විදුහල්‍රේ වසර 4ක සේවය කර ඇත, ගුරු සේවයේ වසර 4ක පළපුරුද්ද ඇත

සිංහල, බුද්ධ ධර්මය, ඉතිහාසය, ගණිතය, පුරවැසි අධ්‍යාපනය පන්ති
සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි

Lalith Dayananda (පුරුෂ) - B.A. (English medium) , Teaching English for more than 20 years at government schools and private institutes

MANS College - මන්නාරම

Mrs.M.N.Banu (ස්ත්‍රී) - Over 20 years Experience, HND holder, Reading for B.ED in English language teaching