සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්

Erandi Jayawardane (ස්ත්‍රී) - BA (OUSL), 15 years experienced graduate teacher


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
1 සිට 11 ශ්‍රේණිය - සියලුම විෂයයන්
දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති

ආයතනය: Athena Institute of Education - Grade 9 to A/L - All subjects in Cambridge International Examinations, Pearson Edexcel, National Syllabus


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
දේශීය, කේම්බ්‍රිජ් සහ එඩෙක්සෙල් සා/පෙළ සහ උ/පෙ පන්ති
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති පිළියන්දල, කොළඹ සහ බණ්ඩාරගම

Yasitha Nuwan Medagama (පුරුෂ) - Classes conducted by Trained school teachers, British qualified English teachers


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි කථනය නිවසට පැමිණ සහ ඔන්ලයින් පන්ති පිළියන්දල, කොළඹ සහ බණ්ඩාරගම
Lanka Academy - ඔන්ලයින් පන්ති

ආයතනය: Lanka Academy - A versatile online platform which connects students all over the world to the best instructors both locally and internationally


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)
Lanka Academy - ඔන්ලයින් පන්ති

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry