සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

TOP ADS

Teacher en
Economics en
English Literature en
Science en
Physics Mathematics en
Mathematics en
ICT OL AL en
Business en

TOP AD


මනෝ විද්‍යාව සහ සමාජ විද්‍යාව පන්ති - එඩෙක්සෙල්, කේම්බ්‍රිජ්

Joseph Ranjith Kumar (පුරුෂ) - BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology, 22 Years of teaching experience


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ් රසායන විද්‍යාව පන්ති

Dr. Ruwan Bandara (පුරුෂ) - MSc in Chemistry Education, Edexcel Trained, Cambridge Trained


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


AS සහ A2 පරිගණක විද්‍යාව පන්ති | GCE AL සහ OL IT පන්ති

Purnima Jayaweera (ස්ත්‍රී) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


උ/පෙ ජීව විද්‍යාව (දේශීය / එඩෙක්සෙල්)

Sasiri Rananjaya (පුරුෂ) - Best preparation for A/L exam with the 100% responsibility of students for A Result


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් පන්ති - වත්තල

ආයතනය: Institute of future Minds, Wattala - International Exam and study centre for Edexcel and Cambridge students


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


නිවසේදී උසස් පෙළ ICT

Madhawa Hettiarachchi (පුරුෂ) - B.Sc Physical Science [University of Colombo - Computer Science as Main Subject], A/L ICT Teacher in Government School


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


භෞතික විද්‍යාව රසායන විද්‍යාව ජීව විද්‍යාව එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් ලන්ඩන් AL / OL / අනෙකුත් ශ්‍රේණි

Milroy Cooray (පුරුෂ) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


විද්‍යාව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන් - ශ්‍රේණිය 8 සිට සා /පෙළ

Asani Senanayake (ස්ත්‍රී) - Special Degree in Bioinformatics (2nd Class) in Faculty of Science, University of Colombo


(මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

TOP AD


උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

Emil Silva (පුරුෂ) - B.Sc. (Hons.) Engineering Graduate from University of Moratuwa having teaching experience for more than 10 years


(මාර්ගගත හා භෞතික පන්ති පවත්වනු ලැබේ)

අලුතින් එකතු වූ දැන්වීම්ඔබ ටියුෂන් ගුරුවරුන්, ටියුෂන් පන්ති, අධ්‍යාපන ආයතනය, පාඨමාලා, ගුරු රැකියා සොයන්නේද?
සියලුම දැන්වීම් බැලීමට පහත බොත්තම් ක්ලික් කරන්න.


ප්‍රවර්ගය අනුව සොයන්න
 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry