සම්මාන සහ පරිශීලකයන්ගේ අදහස්I think the website is good. I could rate it 7 out of 10.

Really great

Its a very good and helpful web site

nice site for meet teachers & students

Highly recommended for new teachers to communicate their skills to the students. This is best platform for teachers and parents to give the best to students.

it is amazing

This is a good place and site to student to find best teachers for their education requirements. Recommends 6 star

This is a site that very familiar to refer and easy to manage

Its a good plat form to interact and meet professionals and educators. Site information array can be improved with more graphical illustrations to make it appealing.

ඉතා විස්වාසවන්ත හා පහසු සේවාවක් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දෙන මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පලකරන දැන්වීම් සඳහා ඉතා ඉහල ප්‍රතිපල කෙටි කලකදී ලබාගත හැකි බව මා අත්දැකීමෙන් දනිමි.

Progressing Educational Website

its really nice, thank you soo much.

Excellent

මෙය ඉතා යහපත් වෙබ් අඩවියකි.ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

I find it quite useful and would like to say thank you very much for the management for the great job

ඉතාමත් හොදයී

It is a valuable opportunity given to teachers as well as students to meet and engage themselves in order to achieve their goals.

A productive website

This is a best website

good

This is a really helpful platform for both teachers and students.

ඉතා හොදයි

Good concept and big help in this covid period. Thank you

Very useful platform for student not only that is very useful for teachers

FAT.lk is a helpful website

This is really good and versatile website. Thank you FAT.lk for making opportunities for the teachers.

Thank you so much for your service

நல்லபணி
வாழ்த்துக்களும் பாராட்டுக்களும்

it is good

තවත් අදහස් පෙන්වන්න

123
අදහස් දැක්වූ සංඛ්‍යාව: 1696

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry