සම්මාන සහ පරිශීලකයන්ගේ අදහස්

This is a really helpful platform for both teachers and students.

ඉතා හොදයි

Good concept and big help in this covid period. Thank you

Very useful platform for student not only that is very useful for teachers

This is really good and versatile website. Thank you FAT.lk for making opportunities for the teachers.

Thank you so much for your service

it is good

කාර්යක්ශමයි

So far your service is good. Pandemic situation like supporting in Educational platform. really appreciated

Fat.lk was the great website for both teachers and Students. Really a useful web. A great salute to FAT.LK

Very useful website for Teachers and Students.

Everything seems great.

FAT.lk is a superb app which helps to find teachers and which helps to children's education. Best of luck FAT.lk

It is an awesome website for all the Teachers and Students. A great Salute to FAT.LK

ඉතාම හොහොඳයි

Great place for everyone.

කාලීනව ඉතාම ප්‍රයෝජනවත්.

This is a good website which has many advantages

Greatest

Cool and Helpful.

Actually Very useful website for both Teachers and students,

thank you for your services

it is a good platform for teachers & students. and I also recommend all these platforms. thank you FAT.lk

Its good website to select a teacher for student and teachers can post their add via this website

ඉතා හොඳ වෙබ් අඩවියක්. ගුරුවරුන්ට තමන්ගේ ශිෂ්‍යන් මෙන්ම ශිෂ්‍යයන්ට තමන්ගේ ගුරුවරුන් ඉතා ඉක්මනින් සොයාගැනීමට මෙමගින් හැකියාව ඇත.

It is amazing

Fat.lk is a good and useful website.

This website is very good

This is an amazing platform where a lot of teachers with experience , skills and students who seek knowledge can meet. This has helped me as a teacher to improve my teaching skills. Also I believe it provides opportunities to a lot of us.

තවත් අදහස් පෙන්වන්න

123
අදහස් දැක්වූ සංඛ්‍යාව: 1657