සම්මාන සහ පරිශීලකයන්ගේ අදහස්

advertise hereadvertise here

This is a good place and site to student to find best teachers for their education requirements. Recommends 6 star

This is a site that very familiar to refer and easy to manage

ඉතා විස්වාසවන්ත හා පහසු සේවාවක් දැරිය හැකි මිලකට ලබා දෙන මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පලකරන දැන්වීම් සඳහා ඉතා ඉහල ප්‍රතිපල කෙටි කලකදී ලබාගත හැකි බව මා අත්දැකීමෙන් දනිමි.

its really nice, thank you soo much.

Excellent

මෙය ඉතා යහපත් වෙබ් අඩවියකි.ඉතා ප්‍රයෝජනවත් වේ.

I find it quite useful and would like to say thank you very much for the management for the great job

ඉතාමත් හොදයී

It is a valuable opportunity given to teachers as well as students to meet and engage themselves in order to achieve their goals.

A productive website

This is a best website

This is a really helpful platform for both teachers and students.

ඉතා හොදයි

Good concept and big help in this covid period. Thank you

Very useful platform for student not only that is very useful for teachers

FAT.lk is a helpful website

This is really good and versatile website. Thank you FAT.lk for making opportunities for the teachers.

Thank you so much for your service

it is good

කාර්යක්ශමයි

So far your service is good. Pandemic situation like supporting in Educational platform. really appreciated

Fat.lk was the great website for both teachers and Students. Really a useful web. A great salute to FAT.LK

Very useful website for Teachers and Students.

Everything seems great.

it is good

FAT.lk is a superb app which helps to find teachers and which helps to children's education. Best of luck FAT.lk

It is an awesome website for all the Teachers and Students. A great Salute to FAT.LK

A valuable site for students , parents as well as teachers .

ඉතාම හොහොඳයි

තවත් අදහස් පෙන්වන්න

123
අදහස් දැක්වූ සංඛ්‍යාව: 1680