සිංහල |  தமிழ் |  English

wanted teacherwanted teacher
1

ස්ථානයක් තෝරන්න

2

ප්‍රවර්ගයක් තෝරන්න

3

දැන්වීම් බලන්න..

දේශය - නයිජීරියාව
දිස්ත්‍රික්කය - Bauchi State

මාර්ගගත සේවා
දේශය - කැනඩාව
දිස්ත්‍රික්කය - බ්‍රිටිෂ් කොලොම්බියාව

දේශය - ශ්‍රී ලංකාව
දිස්ත්‍රික්කය - අම්පාර


දිස්ත්‍රික්කය - කළුතරදිස්ත්‍රික්කය - කෑගල්ල

දිස්ත්‍රික්කය - කුරුණෑගල

දිස්ත්‍රික්කය - කොළඹ
දිස්ත්‍රික්කය - ගම්පහදිස්ත්‍රික්කය - ගාල්ල


දිස්ත්‍රික්කය - නුවර
දිස්ත්‍රික්කය - පුත්තලම

දිස්ත්‍රික්කය - මඩකලපුව

දිස්ත්‍රික්කය - මාතර

දිස්ත්‍රික්කය - යාපනය


දිස්ත්‍රික්කය - වවුනියා

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry