සිංහල |  தமிழ் |  English
Institute of Future MindsInstitute of Future Minds

සැමට ඉංග්‍රීසි පන්ති

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Nehara (ස්ත්‍රී)
 •  සාමාන්‍ය පෙල
 •  උසස් පෙල
 •  ඩිප්ලෝමා
 •  උපාධි අපේක්ෂක
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  පශ්චාත් උපාධි
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 8 කට වඩා
දුරකථනය :
+​9​4​7​4​3​6​7​0​9​2​9
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode සැමට ඉංග්‍රීසි පන්ති si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
A/Level Physics teacher at a leading International School in Colombo
 • Bachelors in Education
 • Post graduate in Strategic Management and Leadership
 • (Masters) IMBA (UK)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Reading/ Writing/ Speaking ENGLISH CLASSES FROM BASIC including school syllabus Coverage, model papers, daily worksheets, daily instructional slides and vocabulary building
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • English
විචාර
Nehara ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry