සිංහල |  தமிழ் |  English

බැනර් ප්‍රචාරණය

Your AD HereYour AD Here

FAT.lk - ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහාම වෙන්වූ ප්‍රමුඛතම වෙබ් අඩවිය.

අපගේ වෙබ් අඩවිය තුල සෑම විටම නොමිලේ දැන්විම් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

අපගේ බැනර් ප්‍රචාරණ සේවාව තුලින් ඉතා සුලු මුදලක් ගෙවීමෙන් ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් ඉතා ඉක්මනින් වැඩි පරිශීලකයන් (එනම් : ගුරුවරුන්, අධ්යාපනඥයින්, දෙමාපියන් සහ සිසුන්) පිරිසකගේ අවධානයට යෝමුකරගත හැක.
FAT.lk - Banner Advertising
We offer various options to promote your advertisements.
Randomly selected advertisements are shown on top of the home page, on top of several internal pages and displayed on top of the relevant search result pages.
Other 3rd party advertisements are not displayed on 3 Star Ad / Top Ad pages.

Follow below steps to convert your advertisement to a "3 Star Ad / Top Ad"

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/si/post-your-ad/

STEP 2 : Select your advertisement from "My Ads" section.

STEP 3 : Click on Convert to a "3 Star Ad / Top Ad" button.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG or PNG
* 3 Star / Top Ad Banner Dimensions : Width 600 pix and Height 600 pix

Please check the following video for more information.
This banner location is shared with 4 banners. Each web page refresh loads a randomly selected banner from a pool of 4 banners
A Shared Banner Location visible on top of the home page and most of the internal web pages.
Each page refresh loads a randomly selected banner from a pool of 4 banners.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please provide two banners with the following specifications.
* Banner Format : JPG or PNG
* Banner 1 dimensions: Width 1200 pix and Height 150 pix
* Banner 2 dimensions: Width 300 pix and Height 300 pix


Please check the following video for more information.

A dedicated banner visible at the bottom of the home page and most of the internal web pages.
This banner location is not shared with different advertisers, hence always only one banner is visible in this location.
Also the linked advertisement will be converted to a " 3 Star Ad/Top Ad" free of charge.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please provide two banners with the following specifications.
* Banner Format : JPG or PNG
* Banner 1 dimensions: Width 1200 pix and Height 150 pix
* Banner 2 dimensions: Width 300 pix and Height 300 pix


Please check the following video for more information.

This banner location is shared with 4 banners. Each web page refresh loads a randomly selected banner from a pool of 4 banners
A Shared Banner visible on all the web pages. Each page refresh loads a randomly selected banner from a pool of 4 banners.
Also the linked advertisement will be converted to a " 3 Star Ad/Top Ad" free of charge.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG or PNG
* "Square" Banner Dimensions : Width 300 pix and Height 300 pix

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry