බැනර් ප්‍රචාරණය

FAT.lk - ශ්‍රී ලංකාවේ අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රය සඳහාම වෙන්වූ ප්‍රමුඛතම වෙබ් අඩවිය.

අපගේ වෙබ් අඩවිය තුල සෑම විටම නොමිලේ දැන්විම් පළ කිරීමට අවස්ථාව ලැබේ.

අපගේ බැනර් ප්‍රචාරණ සේවාව තුලින් ඉතා සුලු මුදලක් ගෙවීමෙන් ඔබගේ භාණ්ඩ හා සේවාවන් ඉතා ඉක්මනින් වැඩි පරිශීලකයන් (එනම් : ගුරුවරුන්, අධ්යාපනඥයින්, දෙමාපියන් සහ සිසුන්) පිරිසකගේ අවධානයට යෝමුකරගත හැක.
FAT.lk - Banner Advertising
We offer various options to promote your advertisements.
Randomly selected advertisements are shown on top of the home page, on top of several internal pages and displayed on top of the relevant search result pages.
Other 3rd party advertisements are not displayed on 3 Star Advertisement pages.

Follow below steps to convert your advertisement to a "3 Star Ad"

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/si/post-your-ad/

STEP 2 : Select your advertisement from "My Ads" section.

STEP 3 : Click on Convert to a "3 Star Ad" button.

Check below video for more information

A Shared Banner Location visible on top of the home page and most of the internal web pages.
Each page refresh loads a randomly selected banner from a pool of 3 banners.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.

Check below video for more information

Please note following banner specifications.
* Format : JPG, GIF or PNG
* Leaderboard Banner Dimensions : Width 728 pix and Height 90 pix

A dedicated banner visible at the bottom of the home page and most of the internal web pages.
This banner location is not shared with different advertisers, hence always only one banner is visible in this location.
Also the linked advertisement will be converted to a " 3 Star Ad" free of charge.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.

Check below video for more information

A dedicated banner in search options tab. This banner location is not shared with different advertisers, hence always only one banner is visible in this location.
Also the linked advertisement will be converted to a " 3 Star Ad" free of charge.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.

Check below video for more information

Please note following banner specifications.
* Format : JPG, GIF or PNG
* Square Banner Dimensions : Width 300 pix and Height 200 pix

 Advertise Here