பதாகை விளம்பர


FAT.lk - இலங்கையின் கல்வித் துறைக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த வலைத்தளம்

FAT.lk இல் விளம்பரப்படுத்துவது எப்பொழுதும் இலவசமானது .

நாங்கள் தனி நபர்களுக்கும் வியாபாரங்களும் எமது FAT.lk சமூகத்தினிடம் - ஆசிரியர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் மற்றும் கால்வயியலாளர்கள் மத்தியில் விளம்பரப்படுத்த ஒரு குறித்த தொகையின் அடிப்படையில் பேனர் விளைபரங்களையும் வழங்குகின்றோம்.
FAT.lk - Banner Advertising
We offer various options to promote your advertisements.
Randomly selected advertisements are shown on top of the home page, on top of several internal pages and displayed on top of the relevant search result pages.
Other 3rd party advertisements are not displayed on 3 Star Ad / Top Ad pages.

Follow below steps to convert your advertisement to a "3 Star Ad / Top Ad"

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/ta/post-your-ad/

STEP 2 : Select your advertisement from "My Ads" section.

STEP 3 : Click on Convert to a "3 Star Ad / Top Ad" button.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG, GIF or PNG
* 3 Star / Top Ad Banner Dimensions : Width 600 pix and Height 600 pix

Please check the following video for more information.
Promote your advertisement on Facebook and reach out to 1000s of Facebook users.
With a couple of simple steps, you can now easily promote your advertisement on Facebook.
FB advertising

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG, GIF or PNG
* "Facebook Boost Post" Banner Dimensions : Width 600 pix and Height 600 pix

A Shared Banner Location visible on top of the home page and most of the internal web pages.
Each page refresh loads a randomly selected banner from a pool of 3 banners.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG, GIF or PNG
* Leaderboard Banner Dimensions : Width 1200 pix and Height 150 pix

Please check the following video for more information.

A dedicated banner visible at the bottom of the home page and most of the internal web pages.
This banner location is not shared with different advertisers, hence always only one banner is visible in this location.
Also the linked advertisement will be converted to a " 3 Star Ad/Top Ad" free of charge.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG, GIF or PNG
* Leaderboard Banner Dimensions : Width 1200 pix and Height 150 pix

Please check the following video for more information.

A dedicated banner in search options tab. This banner location is not shared with different advertisers, hence always only one banner is visible in this location.
Also the linked advertisement will be converted to a " 3 Star Ad/Top Ad" free of charge.

Follow below steps to add a banner.

STEP 1 : Log on to your FAT.lk account : https://www.fat.lk/en/post-your-ad/

STEP 2 : Click on "Paid Banner Advertising" link.

STEP 3 : Make the payment and email us your banner.
Please note the following banner specifications.
* Banner Format : JPG, GIF or PNG
* "Square" Banner Dimensions : Width 300 pix and Height 200 pix

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry