கடந்தகால வினாத்தாள்கள்


எம்மிடம்
0
கடந்த கால வினாத்தாள்கள்
உள்ளடக்கும்
0
பாடங்கள்
விடைகளுடன்
0
வினாத்தாள்கள்
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
தரம் 5
සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - சாதாரண நிலை (சா/த)
விவசாயமும் உணவுத் தொழில்நுட்பமும்.
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012


சித்திரம்
සිංහල மொழிமூலம்
2013 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2013

கலை மற்றும் கைவினை
English மொழிமூலம்
2017 | 2019 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2016 | 2017 | 2019 | 2020


பௌத்தம்
English மொழிமூலம்
2016

සිංහල மொழிமூலம்
2009 | 2010 | 2013 | 2016 | 2017


வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013


கத்தோலிக்க
සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010


கிறிஸ்தவ தர்மம்
සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010


குடியுரிமைக் கல்வி மற்றும் சமூக நிர்வாகம்.
සිංහල மொழிமூலம்
2013

தமிழ் மொழிமூலம்
2013


ஆங்கிலம்
English மொழிமூலம்
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020

பிரஞ்சு
2009


புவியியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2013 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2013 | 2020

ஜெர்மன்
2009


சுகாதாரம் மற்றும் உடல் கல்வி
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2014

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012

வரலாறு
English மொழிமூலம்
2014 | 2016 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020

ஹோம் சயின்ஸ்
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012

தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
English மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

இஸ்லாம்
සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010

ஜப்பானிய மொழி
සිංහල மொழிமூலம்
2018 | 2019

கணிதம்
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020

இசை (ஓரியண்டல்)
සිංහල மொழிமூலம்
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


ரஷ்ய மொழி
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

சைவநெறி
தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2013

விஞ்ஞான
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021


சிங்கள இலக்கியம்
සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021


தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்
தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - உயர்தரம் (உ/த)
கணக்கியல்
English மொழிமூலம்
2013 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
1997 | 1998 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015

விவசாய விஞ்ஞானம்
සිංහල மொழிமூலம்
2017


சித்திரம்
සිංහල மொழிமூலம்
2017

உயிரியல்
English மொழிமூலம்
2013 | 2017

සිංහල மொழிமூலம்
2000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017


உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
සිංහල மொழிமூலம்
2015

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


தாவரவியல்
සිංහල மொழிமூலம்
1989 | 1991


பெளத்த நாகரிகம்
සිංහල மொழிமூலம்
2016 | 2017


வர்த்தகக் கல்வி
English மொழிமூலம்
2016

සිංහල மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015


இரசாயனவியல்
English மொழிமூலம்
2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

கிறிஸ்தவ தர்மம்
සිංහල மொழிமூலம்
2017


இணைந்த கணிதம்
English மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2016 | 2017

සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2014 | 2015

பொதுச் சாதாரணப் பரீட்சை
සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2017

தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கல்வி
සිංහල மொழிமூலம்
2017


நடனம் - உள்ளூர்
සිංහල மொழிமூலம்
2017

நாடகம் மற்றும் அரங்கியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2016 | 2017

பொருளியல்
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015


பொறியியல் தொழில்நுட்பம்
සිංහල மொழிமூலம்
2015

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


ஆங்கிலம்
English மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2017


பொதுத் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (GIT)
English மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2014

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017


புவியியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2017 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2020

வரலாறு
සිංහල மொழிமூலம்
2017


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


ஜப்பானிய மொழி
2012 | 2016


அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்
සිංහල மொழிமூலம்
2013 | 2014 | 2015 | 2017


பௌதீகவியல்
English மொழிமூலம்
2012 | 2015 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

அரசியல் விஞ்ஞானம்
සිංහල மொழிமூலம்
2013 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2013

தொழில்நுட்ப அறிவியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


சிங்கள
සිංහල மொழிமூலம்
2015

மேலைத்தேய சங்கீதம்
English மொழிமூலம்
2010

සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010


விலங்கியல்
සිංහල மொழிமூலம்
1991
கொரிய மொழித் தேர்ச்சிப் பரீட்சை - TOPIK
தொடக்க நிலை
2017
போக்குவரத்து திணைக்களம்
அனுமதிப் பத்திரம்
සිංහල மொழிமூலம்
2015

தமிழ் மொழிமூலம்
2015
இலங்கை மத்திய வங்கி
முகாமைத்துவ பயிற்ச்சியாளர்கள் - பகுப்பாய்வு செய்து எழுதுதல்
English மொழிமூலம்
2007 | 2009

සිංහල மொழிமூலம்
2004 | 2007

தமிழ் மொழிமூலம்
2012

முகாமைத்துவ பயிற்ச்சியாளர்கள் - பொது வினாத்தாள்
සිංහල மொழிமூலம்
1995


Banking Assistants - Understanding and Essay
සිංහල மொழிமூலம்
1995 | 2007


உத்தியோக அதிகாரிகள் - எழுதும் திறன்
English மொழிமூலம்
2002

සිංහල மொழிமூலம்
2002
இலங்கை சட்டக்கல்லூரி
இலங்கை சட்டக்கல்லூரி நுழைவுத்தேர்வு
English மொழிமூலம்
2015 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2015 | 2016
கட்டிட வடிவமைப்புத் துறை - மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகம்.
கட்டிட வடிவமைப்பு இளநிலைப்பட்டம்
English மொழிமூலம்
2008 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2008

வடிவமைப்பு இளநிலைப்பட்டம்
English மொழிமூலம்
2008

සිංහල மொழிமூலம்
2008

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa