සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry

கடந்தகால வினாத்தாள்கள்


எம்மிடம்
0
கடந்த கால வினாத்தாள்கள்
உள்ளடக்கும்
0
பாடங்கள்
விடைகளுடன்
0
வினாத்தாள்கள்
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - புலமைப்பரிசில் பரீட்சை
தரம் 5
සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - சாதாரண நிலை (சா/த)
விவசாயமும் உணவுத் தொழில்நுட்பமும்.
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012


சித்திரம்
සිංහල மொழிமூலம்
2013 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2013

கலை மற்றும் கைவினை
English மொழிமூலம்
2017 | 2018 | 2019 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

பௌத்தம்
English மொழிமூலம்
2016

සිංහල மொழிமூலம்
2009 | 2010 | 2013 | 2016 | 2017

வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல்
English மொழிமூலம்
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2019 | 2020

கத்தோலிக்க
සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010

கிறிஸ்தவ தர்மம்
සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010

குடியுரிமைக் கல்வி மற்றும் சமூக நிர்வாகம்.
සිංහල மொழிமூலம்
2013

தமிழ் மொழிமூலம்
2013

வடிவமைப்பு மற்றும் கட்டுமான தொழில்நுட்பம்
සිංහල மொழிமூலம்
2016


ஆங்கிலம்
English மொழிமூலம்
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020

பிரஞ்சு
2009


புவியியல்
English மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2013 | 2015 | 2016 | 2020


ஜெர்மன்
2009

சுகாதாரம் மற்றும் உடல் கல்வி
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2014

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012


வரலாறு
English மொழிமூலம்
2014 | 2016 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020


ஹோம் சயின்ஸ்
සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012

தமிழ் மொழிமூலம்
2011 | 2012


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
English மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


இஸ்லாம்
සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010


ஜப்பானிய மொழி
සිංහල மொழிமூலம்
2018 | 2019


கணிதம்
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


இசை (ஓரியண்டல்)
සිංහල மொழிமூலம்
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

ரஷ்ய மொழி
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


சைவநெறி
தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2013


விஞ்ஞான
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021

සිංහල மொழிமூலம்
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021

சிங்கள இலக்கியம்
සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும்
தமிழ் மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
உள்ளூர் பாடத்திட்டம் - உயர்தரம் (உ/த)
கணக்கியல்
English மொழிமூலம்
2013 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
1997 | 1998 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015


விவசாய விஞ்ஞானம்
සිංහල மொழிமூலம்
2017

சித்திரம்
සිංහල மொழிமூலம்
2017


உயிர் வள தொழில்நுட்பம்
සිංහල மொழிமூலம்
2020

உயிரியல்
English மொழிமூலம்
2013 | 2017 | 2020 | 2022

සිංහල மொழிமூலம்
2000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020


உயிரியல் அமைப்புத் தொழில்நுட்பம்
සිංහල மொழிமூலம்
2015

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


தாவரவியல்
සිංහල மொழிமூலம்
1989 | 1991


பெளத்த நாகரிகம்
සිංහල மொழிமூலம்
2016 | 2017


வர்த்தகக் கல்வி
English மொழிமூலம்
2016

සිංහල மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015


இரசாயனவியல்
English மொழிமூலம்
2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2019

සිංහල மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019


கிறிஸ்தவ தர்மம்
සිංහල மொழிமூலம்
2017

சிவில் தொழில்நுட்பம்
English மொழிமூலம்
2020


இணைந்த கணிதம்
English மொழிமூலம்
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2016 | 2017 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2017 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2014 | 2015

பொதுச் சாதாரணப் பரீட்சை
සිංහල மொழிமூலம்
2014 | 2017

தொடர்பாடல் மற்றும் ஊடகக் கல்வி
සිංහල மொழிமூலம்
2017


நடனம் - உள்ளூர்
සිංහල மொழிமூலம்
2017

நாடகம் மற்றும் அரங்கியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2016 | 2017

பொருளியல்
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2020

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020


பொறியியல் தொழில்நுட்பம்
සිංහල மொழிமூலம்
2015 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2015 | 2020


ஆங்கிலம்
English மொழிமூலம்
2014 | 2015 | 2016 | 2017


பொதுத் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் (GIT)
English மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2014

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017


புவியியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2017 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2020

வரலாறு
සිංහල மொழிமூலம்
2017


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம்
English மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


ஜப்பானிய மொழி
2012 | 2016


அளவையியலும் விஞ்ஞானமுறையும்
සිංහල மொழிமூலம்
2013 | 2014 | 2015 | 2017


பௌதீகவியல்
English மொழிமூலம்
2012 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019

සිංහල மொழிமூலம்
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022

தமிழ் மொழிமூலம்
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020


அரசியல் விஞ்ஞானம்
සිංහල மொழிமூலம்
2013 | 2015 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2013


தொழில்நுட்ப அறிவியல்
සිංහල மொழிமூலம்
2015 | 2017 | 2020

தமிழ் மொழிமூலம்
2015


சிங்கள
සිංහල மொழிமூலம்
2015 | 2020


மேலைத்தேய சங்கீதம்
English மொழிமூலம்
2010

සිංහල மொழிமூலம்
2010

தமிழ் மொழிமூலம்
2010

விலங்கியல்
සිංහල மொழிமூலம்
1991
கொரிய மொழித் தேர்ச்சிப் பரீட்சை - TOPIK
தொடக்க நிலை
2017
போக்குவரத்து திணைக்களம்
அனுமதிப் பத்திரம்
සිංහල மொழிமூலம்
2015

தமிழ் மொழிமூலம்
2015
இலங்கை மத்திய வங்கி
முகாமைத்துவ பயிற்ச்சியாளர்கள் - பகுப்பாய்வு செய்து எழுதுதல்
English மொழிமூலம்
2007 | 2009

සිංහල மொழிமூலம்
2004 | 2007

தமிழ் மொழிமூலம்
2012


முகாமைத்துவ பயிற்ச்சியாளர்கள் - பொது வினாத்தாள்
සිංහල மொழிமூலம்
1995

Banking Assistants - Understanding and Essay
සිංහල மொழிமூலம்
1995 | 2007

உத்தியோக அதிகாரிகள் - எழுதும் திறன்
English மொழிமூலம்
2002

සිංහල மொழிமூலம்
2002
இலங்கை சட்டக்கல்லூரி
இலங்கை சட்டக்கல்லூரி நுழைவுத்தேர்வு
English மொழிமூலம்
2015 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் மொழிமூலம்
2015 | 2016
கட்டிட வடிவமைப்புத் துறை - மொறட்டுவைப் பல்கலைக்கழகம்.
கட்டிட வடிவமைப்பு இளநிலைப்பட்டம்
English மொழிமூலம்
2008 | 2016

සිංහල மொழிமூலம்
2008


வடிவமைப்பு இளநிலைப்பட்டம்
English மொழிமூலம்
2008

සිංහල மொழிமூலம்
2008

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry