உள்ளூர் பாடத்திட்டம் சாதாரண நிலை (சா/த) - வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் கணக்கியல் - 2013 - கடந்தகால வினாத்தாள்கள் மற்றும் விடைகள்

 Biology (Local / Edexcel) 

online chemistry
online chemistry