வலைப்பதிவு

KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

Dear Sir/Madam Can you please let me know how can I apply for undergraduate cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018?


KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

நுழைவுத் தகைமைகள் - திறந்த பல்கலைக்கழகம் நர்சிங் பட்டப் படிப்பு

Hi
Can you please tell me qualifications needed to register for Bachelor of Science Honours in Nursing Programme conducted by OUSL
Thank you so much.

இலங்கையின் திறந்த பல்கலைக்கழகம் LLB - நுழைவுத் தகைமைகள்

I want to follow Bachelor of Laws Degree Programme offered by The Open University of Sri Lanka. May I know the entry requirements. I have only ALs. Is that sufficient?

க.பொ.த சா/த குறியீட்டு எண்ணை இவாறு தேடுவது.?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பிற்காக உ/த மற்றும் சா/த பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை அத்தாட்சிப்படுத்திக்கொள்வது எவ

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

Interview dates of National College of Education

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

ஒரு பாலர் வகுப்பினை இலங்கையில் பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி ?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

3 வது தடவையாக க.பொ.த உயர்தரப் பரீட்சைக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Dear sir/madame,
How can I apply for the GCE A/L exam for the third time if I am applying for the same subjects as I did in the first two times? Can I do it through school?

எனது மகன் உயர் தரத்தின் நாலாவது முயற்சியில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நுழைய முடியுமா?

What would happen if the candidates get sick during the examination period and are they allowed to apply for a fourth  attempt?
My son got sick and he is suffering from fever and he is doing his third attempt. He sat for Biology paper but couldn't sit for the Physics paper.
So will he be eligible to apply for a 4th attempt to sit the exam for university entrance?
Thank you

OUSL நுழைவுத் தேர்வு

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

உயர்தர பரீட்சையினை மேற்கொள்ளுவதற்கு வயதெல்லை உண்டா?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

சட்ட நுழைவுத் தேர்வு விண்ணப்ப இறுதித் திகதி 2020

I want to obtain Law entrance examination September 2020 application form and the closing date?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 481
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 விளம்பரத்தை வெளியிடவும்