வலைப்பதிவு

KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

Dear Sir/Madam Can you please let me know how can I apply for undergraduate cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018?


KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

நான் உள்ளூர் பாடத்திட்டத்தை ஆங்கில ஊடகத்தில் அல்லது கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்

I have to send my child to international school. I have no idea whether local syllabus in English medium is better for him or Cambridge syllabus is better. He is 5 years old. I do not know what are the job opportunities for Cambridge studied students in Sri Lanka. Help me please. Thank you

OUSL நுழைவுத் தேர்வு

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

Technical college NVQ level 4 past exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

ஏதேனும் தீமைகளுக்கு பொருந்தும் வகையில் ஏ / எல் தனியார் வேட்பாளர்கள் யாராவது இருக்கிறார்களா?

උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරවෙන් පෞද්ගලික අයදුම්කරුවෙක් ලෙස අයදුම් කිරීමේ අවාසි මොනවාද ?

இலங்கை வங்கியின் ட்ரைனி உதவியாளர்களுக்கான பரீட்சைத்தாள்கள்

Can you give me an idea about the question papers of Bank of Ceylon Trainee staff assistant exam? Which knowledge / sections are they going to test?

எனது மகன் உயர் தரத்தின் நாலாவது முயற்சியில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நுழைய முடியுமா?

What would happen if the candidates get sick during the examination period and are they allowed to apply for a fourth  attempt?
My son got sick and he is suffering from fever and he is doing his third attempt. He sat for Biology paper but couldn't sit for the Physics paper.
So will he be eligible to apply for a 4th attempt to sit the exam for university entrance?
Thank you

ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

Dear Sir
I want to sit for Uva Wellassa University aptitude test 2018 intake. When is the application closing date. Can you please give information?
Thank you


ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

பழைய பாடத்திட்டங்களிலிருந்து அல்லது புதிய பாடத்திட்டத்திலிருந்து நான் ஏ / எல் செய்யலாமா?

2019 A/l 2 nd shy old syllabus එකෙන් exam කලා.මට 2020 3 shy exam කරනවා නම් old syllabus එකෙන් කරන්න පුළුවන් ද ? නැත්නම් new syllabus එකෙන් කරන්න වෙයිද?

பொது சோதனைக்கு எவ்வாறு படிப்பது?

Hey how can someone improve his/her ability and potential to face the common general test? What are the steps to be followed?

GAQ பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2019/2020

General Sir John Kotelawala Defence University
Degree programmes for day scholars 2019/2020 (Full Time)

Note: This information was obtained from www.kdu.ac.lk on 01/01/2020


KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2019/2020

க.பொ.த உ/த இற்கு ஒரு ப்ரத்தியர்கப் பரீட்சாத்தியாக எண்ணெய் பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி?

Dear sir/madam
How can I do gce advance level as a private candidate. And I want to know ,where and when can I submit my competency project.please if anyone can help me with my question it will be helpful.
Thank you.

பிரத்தியேக பரீட்சாத்திகள் அரசு பல்கலைக்கழகங்களிற்கு அனுமதி பெற முடியுமா?

Dear Sir/Madam
I am a 2016 A/L student
I studied from 2014 to 2016 February in a school out of my district.
For a personal reason, I returned to my village and I registered in a school which is near to our village but in that school there are no teachers to teach my stream. They said the teachers will come soon, but still there are no teachers.
Because of that I am not going to sit for A/L this year.
How can I do my A/L exam as a private candidate? If I do A/L as a private candidate, Can I go to government universities?
Please help me solve this problem
Thank you!

இலங்கை வங்கி மற்றும் மக்கள் வங்கி பரீட்சைத் திகதிகள்

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

உ/த பொது அறிவுப் பரீட்சை மற்றும் ஆங்கிலம் இல்லாமல் என்னால் பல்கலைக்கழக நுழைவிற்கு விண்ணப்பிக்க முடிய

Would you please let me know whether it is necessary to apply for Common Test and General English for 3rd shy private candidates if they have got highest results in first and second attempts for those two subjects?

Also now has changed one main subject at third shy

Will it be a problem to apply for university entrance if they do not apply for common test at the last attempt?

LLB நுழைவுத் தேர்வு கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

I am going to face LLB Entrance exam.I need papers [ model papers or test papers ] of LLB entrance examination in open university. Pls is there some one can teach me or assist me contact

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 514
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது