සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


கணிதம் பயிற்சி ஐந்து தரம் 6 - OL உள்ளூர் / எடெக்சல்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Chani Block (பெண்)
  •  NDT
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 8 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​ ​2​7​2​ ​2​4​2​3
விபேர் :
0​7​7​ ​2​7​2​ ​2​4​2​3
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode கணிதம் பயிற்சி ஐந்து தரம் 6 - OL உள்ளூர் / எடெக்சல் ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
NDT University of Moratuwa
Teaching Dip Lyceum Teacher training academy
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Mathematics
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Chani Block பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்