வலைப்பதிவு : கேள்வி ஒன்றினை கேட்கவும்

படங்கள் JPG, PNG, GIF வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 A/L ICT in English Medium