සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

Institute of Future MindsInstitute of Future Minds


உ/த பொது ஆங்கிலம் புத்தகங்கள்

I want to do my A/L General English exam next year. I want modern exercises and texts. Any good book?

தரம் 11 தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் புத்தகம் சிங்களத்தில்

I have published a Book for the Grade 10 ICT Subject in Sinhala Language. This covers the First part of the Syllabus and will definitely help Students to achieve a Very Good Pass in the Exam.

Further details can be obtained from wcpriyashantha@yahoo.com or 071-4543776 or 071-4629266

[I am one the Member of the Grade 10 ICT School Text Book Writing Panel which is published by the Educational Publications Department and distributed to the School pupils FREE.]

சா/த விஞ்ஞான குறிப்புக்கள் - - மென் பிரதிகள்

Hi all, I am an English/Science/Math/Computer Graphics teacher and currently in need of some soft copies of O/L science notes for making tutorials. In exchange I can provide you with ebooks and educational software on any subject. Thank you in advance for your help.

உபயோகிக்கப்பட்ட எடெக்செல் உயர் தர கடந்த கால வினாத்தாள்கள் புத்தகங்கள் மற்றும் பாடநூல்கள்

I have used edexcel Advance level past paper books and text books for mathematics and Physics, they are in good condition, and I am willing to part with them for a lower amount than their original price. anyone interested?

தொலைத்தொடர்பாடல் குறிப்புகள்

Need for Telecommunication Engineering Notes [soft copy]
Email to me

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 5
1 இலிருந்து 5 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry