සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

Your AD HereYour AD Here


இலங்கையில் சைபர் பாதுகாப்பு பட்டம் பெற வழி இருக்கிறதா?

ශ්‍රී ලංකාවේ Cyber Security උපාධියක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් තිබේද?

நான் ஒரு மென்பொருள் பொறியியலாளராவதற்கு மேற்கொள்ளவேண்டிய கற்கைநெறிகள் யாவை?

I am an undergraduate at University of Kelaniya. I am doing Management and Information Technology degree. I am hoping to be a software engineer. So which courses should I do other than Management and Information Technology?

WireShark பாதுகாப்பு கருவியை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

Is there any person who knows how to use WireShark or any other Wi-Fi Security tool I can use to check the security/strength of WEP and WPA2?

வலைத்தள மேம்பாடு (வெப் டெவெலப்மென்ட் ) படிக்க வேண்டுமா?

I just wanna to learn web development as soon as possible. if you can teach finished within two days. any lecture welcome

கணிணித் தொடர்பான கற்கை தேடல்

I urgently need used [good condition]computer studies text books of grade 3 - 5 published by lyceum international school. thanks.

கணனி வகுப்புக்கள்

Computer Classes [GCE O/L - GCE A/L --- ICT , GIT]

CCENT/CCNA வகுப்புக்களை

places where I can do CCENT/CCNA?? [in colombo] pls provide infos: - website and or contacts - names of such institues

MS ஆஃபீஸ் ஐ சுயமாகக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

Learn Ms Office Your Self
You can learn MS Office 2003 deeply with CK Learn e learning system. It contain 1300 minute of video training lessons with Sinhala language.
For more details please contact: Thilak
Hot Line: 0718262350
Email comkin . lk @ g mail . com

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 13
1 இலிருந்து 13 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry