බ්ලොග් අඩවියශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂක උපාධියක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ Cyber Security උපාධියක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් තිබේද?

මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු වීමට මා විසින් කුමන පාඨමාලා හැදෑරිය යුතුද?

I am an undergraduate at University of Kelaniya. I am doing Management and Information Technology degree. I am hoping to be a software engineer. So which courses should I do other than Management and Information Technology?

WireShark හෝ වෙනත් Wi-Fi ආරක්ෂිත මෙවලමක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

Is there any person who knows how to use WireShark or any other Wi-Fi Security tool I can use to check the security/strength of WEP and WPA2?

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යද?

I just wanna to learn web development as soon as possible. if you can teach finished within two days. any lecture welcome

පරිගණක අධ්‍යයනය සඳහා පොත් සොයමි

I urgently need used [good condition]computer studies text books of grade 3 - 5 published by lyceum international school. thanks.

පරිගණක විද්‍යාව ටියුශන් පන්ති

Computer Classes [GCE O/L - GCE A/L --- ICT , GIT]

CCENT / CCNA පන්ති

places where I can do CCENT/CCNA?? [in colombo] pls provide infos: - website and or contacts - names of such institues

ස්වයං අධ්‍යයනය - MS Office

Learn Ms Office Your Self
You can learn MS Office 2003 deeply with CK Learn e learning system. It contain 1300 minute of video training lessons with Sinhala language.
For more details please contact: Thilak
Hot Line: 0718262350
Email comkin . lk @ g mail . com

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 13
1 සිට 13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry