සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

chemistrychemistry


ශ්‍රී ලංකාවේ සයිබර් ආරක්ෂක උපාධියක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් තිබේද?

ශ්‍රී ලංකාවේ Cyber Security උපාධියක් ලබා ගැනීමට ක්‍රමයක් තිබේද?

මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙකු වීමට මා විසින් කුමන පාඨමාලා හැදෑරිය යුතුද?

I am an undergraduate at University of Kelaniya. I am doing Management and Information Technology degree. I am hoping to be a software engineer. So which courses should I do other than Management and Information Technology?

WireShark හෝ වෙනත් Wi-Fi ආරක්ෂිත මෙවලමක් භාවිතා කරන්නේ කෙසේද?

Is there any person who knows how to use WireShark or any other Wi-Fi Security tool I can use to check the security/strength of WEP and WPA2?

වෙබ් අඩවි නිර්මාණය ඉගෙන ගැනීමට අවශ්‍යද?

I just wanna to learn web development as soon as possible. if you can teach finished within two days. any lecture welcome

පරිගණක අධ්‍යයනය සඳහා පොත් සොයමි

I urgently need used [good condition]computer studies text books of grade 3 - 5 published by lyceum international school. thanks.

පරිගණක විද්‍යාව ටියුශන් පන්ති

Computer Classes [GCE O/L - GCE A/L --- ICT , GIT]

CCENT / CCNA පන්ති

places where I can do CCENT/CCNA?? [in colombo] pls provide infos: - website and or contacts - names of such institues

ස්වයං අධ්‍යයනය - MS Office

Learn Ms Office Your Self
You can learn MS Office 2003 deeply with CK Learn e learning system. It contain 1300 minute of video training lessons with Sinhala language.
For more details please contact: Thilak
Hot Line: 0718262350
Email comkin . lk @ g mail . com

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 13
1 සිට 13 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry