සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

BiologyBiology


ඕස්ට්‍රේලියානු සම්මාන ශිෂ්‍යත්ව සඳහා ඉල්ලුම් කරන්නේ කෙසේද?

Can someone please tell me more information on Australia Awards Scholarship. Who is eligible to apply for these scholarships?

IELTS ශිෂ්‍යත්ව විදේශීය අධ්යාපනය සඳහා

British council offers IELTS scholarships to study abroad.

This is a scholarship programme aimed at IELTS candidates of the British Council hoping to study abroad. The British Council will offer one scholarship each, worth £ 3,000, to 5 winners. This will be one for each of the following countries: UK, Australia, Canada, New Zealand and USA.

Application Deadline for year 2016/2017 is 31 March 2017

Click on the following link to learn more and apply online : https://goo.gl/FXOP0V

ජපානයේ ඉගෙනීම සඳහා ශිෂ්‍යත්ව ලබා ගත හැකිද?

Hi
I like to study in Japan. Is there a possibility to obtain a scholarship to study in Japan?
Thank you

ශිෂ්‍යත්ව නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල (2017) ලැබෙන්නේ කවදාද?

ශිෂ්‍යත්ව නැවත සමීක්ෂණ ප්‍රතිඵල (2017) ලැබෙන්නේ කවදාද?

ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වෙතින් පිරිනමන ශිෂ්යත්ව

I work abroad. I heard Sri Lanka Bureau of Foreign Employment offers scholarships for the children of migrant workers like myself. I would like to get more information on such scholarship. If you have any information, please provide.

වෘත්තීය අධ්‍යයන ආයතනය විසින් දෙනු ලබන ශිෂ්‍යත්ව

The IPS (Ladies' College, Institute of Professional Studies) while providing vocational/professional training for students, who were not academically inclined, looks after the financially disadvantaged, by granting them financial assistance to follow these courses. Scholarships are granted to those recommended by a parish priest, old girls of the school and teachers of IPS.

Many scholarship holders are students from suburban and rural districts.

For more info :

Ladies’ College, Institute of Professional Studies
27th Lane, off Inner Flower Road,
Colombo 3, Sri Lanka.
Telephone: +94 112 574 194

ශ්‍රද්ධා අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව

Shraddha offers education scholarships to the kids of low income families.

ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න, යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරන්න, සමාජයට බරක් නොවී ජීවත් වන්න, මේ හැමදේටහ මූලික පදනම අධ්‍යාපනය යි. විදිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබා දෙන තමාගේ අරමුණු කරා ගමන් කරන්නට වෙර දරණ දුවා දරුවන්ට දෙමාපියන් වශයෙන් ලබා දෙන අනුග්‍රහය අති මහත් ය. නමුත් යම් යම් ආර්ථික අපහසුතා මත ජීවත් වන දෙමව්පියන්ට තම ළමයින්ට විදිමත් අධ්‍යාපනයක් ලබාදීම දුෂ්කර කටයුත්තකි. ඒ නිසා ම එවන් දක්ෂ නමුත් ආර්ථික අපහසුතා ඇති ළමයින් හට අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අත්වැළක් වන්නට ශ්‍රද්ධා මාධ්‍යජාලය ආරම්භ කළ පුණ්‍ය ව්‍යාපෘතිය යි ශ්‍රද්ධා අධ්‍යාපන ශිෂ්‍යත්ව.

For more info, check the following link :

https://goo.gl/zdBa0X

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 10
1 සිට 10 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry