සිංහල |  தமிழ் |  English

ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Sathini Pathirana (ස්ත්‍රී)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​6​3​7​9​7​0​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ගිණුම්කරණය (දේශීය, එඩෙක්සෙල් සහ කේම්බ්‍රිජ්) si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
I graduated from the University of Colombo in 2014. I specialized in international business (Bachelor of business administration) I have been teaching for 08 years in different international schools and currently working at Gateway College Colombo. I was able to produce several price winners in 2017 and 2019 for Cambridge Curriculum.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Accounting G.C.E. Advanced Level and Ordinary Level (Local syllabus), Edexcel (Ordinary level and AL (Unit 01 and 02), Cambridge (9706 AL and AS) and ordinary level (7707 and 7110)
Theory and Past Paper Discussion. Simple and clear explanations. Time management skills will be improved.
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Sathini Pathirana ගැන විචාරයක් ලියන්න

Review Avatar Man 212

Ms.Sathini is an excellent teacher. I was able to get an A for accounting within 06 months as a result of her dedication and hard working

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry