බ්ලොග් අඩවිය

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

දේශීය උසස් පෙළ විද්‍යා විෂය ධාරාවෙ සටහන් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්

Hi, is there anyone here doing their local AL science stream English medium this year? Or anyone who did it last year? If so pls can u share me your notes with me? I will get a copy of it and return it carefully. Pls anyone here willing to help me?

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය වෙනස් කරන්න්නේ කෙසේද?

2020 උසස් පෙල පොදු කාණ්ඩය යටතේ සංයුක්ත ගණිතය ,භෞතික විද්‍යාව ,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි දරුවෙකුට ,2021 දී පොදු කාණ්ඩය යටතේ ඉහත සඳහන් විෂයන්හී භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය සමග අනිත් විෂයන් දෙක අයදුම් කල හැකිද?එසේ කිරීමට අප විසින් සිදු කල යුතු කටයුතු කිසිවක් තිබේද යන්න දැනුවත් කරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි

නවතම නීතිරීති අනුව අපොස (ස/පෙළ) නොමැතිව උවද (උසස්පෙළ ) කළහැකිද?

නවතම නීතිරීති අනුව අපොස (ස/පෙළ) නොමැතිව උවද (උසස් පෙළ) කළහැකිද? මෙවර කලා විෂය දාරාවෙන් මා මාස 6න් උසස්පෙළ පටමලාවක් හදාරන අතර සාමාන්‍යපෙළ නොමැත. එම ගුරුවරුන් එය ගැටළුවක් නැතිබව පැවසූ නමුත් වැඩි විස්තර දැනගැනීමට අවශ්‍යය වී ඇත. කරුණාකර පිළිතුරක් ලබාදෙන්න.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද?

O/L උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද? Plz කියන්නකෝ.

අ.පො.ස. උසස් පෙළ ඉංග්‍රීසි විභාගය සඳහා පොත්

I want to do my A/L General English exam next year. I want modern exercises and texts. Any good book?

කාගිල්ස් බැංකුව - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir,can you send me trainee banking assistant exam past papers of Cargills bank

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස A/L විභාගය පලමු වරට කරන්නේ කෙසේද?

A/l private 1st time karanawanm kohomada api karanna one. kisima deyak danne na.kohoada apply karanne

GAQ පේරාදෙනිය සටහන්

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස A/L වාණිජ විෂයන් කරන්න කළ යුත්තේ කුමක්ද?

I hope to sit for the A/L exam in 2018. I studied in Maths stream but now I want to change my stream into commerce but my school did not give the permission for it.
What should I do now?
Can I do commerce as a private candidate?
Please reply as soon as possible.
Thank you!

ජාතික විද්යාපති සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

යාන්ත්‍රික ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳ තොරතුරු

I want to join the Mechanical Engineering field. I want all the information. Please send.

ප්‍රශ්න පත්‍ර - City & Guilds කොණ්ඩා මෝස්තර

Need past papers for city & guilds hair dressing course? Any body got it?

1998 වසරේ සා/පෙළ ප්‍රතිඵල පරීක්ෂා කරන්නේ කෙසේද?

I forgot my index number. I want to know my O/L results in 1998 Sri Lanka

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

විභාග දින - ලංකා බැංකුව සහ මහජන බැංකුව

Can you please tell me the following exam dates?
- Bank of Ceylon (BOC) - Trainee Staff Assistants
- People’s Bank - Management Trainees

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

බැංකුවක රැකියාවක් ලබා ගැනීම සඳහා මා කළ යුතු පාඨමාලාවන් මොනවාද?

I did my A/L exam by commerce stream in 2019 and I got ccc as my result. I would like to continue my future career in a bank. I need to know, what kind of courses I should be followed and how I improve my abilities to get job in bank.

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 551
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Grade 1 to A/L All Subjects