බ්ලොග් අඩවිය

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා බැරිද මට ලීගල් විදියට O/L O/L සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න

KDU හි අපේක්ෂක කෙඩෙට් නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam Can you please let me know how can I apply for undergraduate cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018?


KDU හි අපේක්ෂක කෙඩෙට් නිලධාරීන් බඳවා ගැනීමේ පාඨමාලාවන් සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

ඇතුළත් වීමේ සුදුසුකම් - හෙද විද්‍යාවේදී උපාධිය

Hi
Can you please tell me qualifications needed to register for Bachelor of Science Honours in Nursing Programme conducted by OUSL
Thank you so much.

ශ්‍රී ලංකාවේ විවෘත විශ්ව විද්‍යාලය නීති උපාධි ප්‍රවේශට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

I want to follow Bachelor of Laws Degree Programme offered by The Open University of Sri Lanka. May I know the entry requirements. I have only ALs. Is that sufficient?

සා/පෙළ O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

My O/L index number is lost.
I want to find my index number?
How can I find it?
Please help me please?

සා/පෙළ විභාගයේ නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

විදේශ රැකියා සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

ජාතික විද්යාපති සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන්ටිසෝරි පාසල් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

තෙවන වරට A/L විභාගය සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

Dear sir/madame,
How can I apply for the GCE A/L exam for the third time if I am applying for the same subjects as I did in the first two times? Can I do it through school?

A/L 4 වැනි උත්සාහයෙන් විශ්ව විද්යාලයකට යන්න පුළුවන්ද?

මාගේ දරුවා මෙම වසරේ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවකු ලෙස තෙවන වරට විභාගයට මුහුණ දෙන අයෙකි. නමුත් ඔහුට උණ සෑදී අසාධ්‍ය වූ නිසා භෞතික විද්යාව 2 ප්රශ්න පත්රයට මුහුණ දීමට නොහැකි විය. ඔහු එයට සහභාගි නොවුවහොත් ඔහුගේ විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය සදහා වූ විභාගය වාරය අහෝසි වේද?
නැතහොත් ඔහුට 2018 තෙවන වර අයදුම්කරුවකු ලෙස විභාගයට මුහුණ දිය හැකිද?
ඔහුට විශ්ව විද්යාල ප්රවේශය සදහා වූ විභාග වාරය අවලංගු වේද?

මට A/L GIT විභාගය සඳහා පෙනී සිටීමට හැකිද?

I did my o/l 2014. Now can I do my 1st A/L as a private candidate?
And can I write git exam?

උසස් පෙළ විභාගය කරන්න වයස් සීමාවක් තිබේද?

I did my A/Ls in 2011. I want to do A/L again.
I want to know whether there is any age limit for that? I mean before 25 years or like that?

සරසවි කඩඉම් ලකුණු බලා ගන්නේ කෙසේද?

උසස් පෙළ විභාග ප‍්‍රතිඵල මත විශ්ව විද්‍යාල ප‍්‍රවේශය සඳහා අවශ්‍ය අවම කඩඉම් ලකුණු බලා ගන්නේ කෙසේද?

ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam,
I want to know can I apply for a degree Ocean University of Sri Lanka.
I did my A/L in 2017
results
C - Combined maths
S - Chemistry
S - Physics
z - 0.2033

ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය - අධ්‍යයන වර්ෂය 2020 - ඉල්ලුම් පත

I want to obtain Law entrance examination September 2020 application form and the closing date?

මාගේ A/L විභාග අංකය නැතිවිය

I forget my A/L index number what can I do now?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 481
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න