බ්ලොග් අඩවිය

නැතිවූ උ/පෙළ විභාගය විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ උ/පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

විදේශ රැකියා සඳහා අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සහ උසස් පෙළ ප්‍රතිඵල සහතික කර ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

IABF ප්‍රශ්න පත්‍ර

i need IABF exam past paper

O/L විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේද?

I want to get my O/L index no. i was sit back in 2006. how can i do that.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා

ජාතික විද්යාපති සම්මුඛ පරීක්ෂණ දිනයන්

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන්ට අ.පො.ස. උසස් පෙළ 2021 සඳහා අයදුම් කළ හැක්කේ කවදා සිටද?

2021 උසස් පෙල විභාගයට පෞද්ගලික අයදුම්පත් නිකුත්කරන දිනය කවදාද?

මා උසස් පෙළ කළ යුත්තේ සිංහල මාධ්‍යයෙන්ද හෝ නැතහොත් ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයෙන්?

I am an after O/l student . I done O/L in English medium. But my parents tell me Sinhala medium is better than English medium for A/L as few students are selected to the university by facing English medium. Now I am in a problem . I can't think what I should do . Whether English Medium or Sinhala Medium. Can you give me an advice ?

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test model papers

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

ප්‍රශ්න පත්‍ර - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ MIT උපාධිය

Could you please send me a model/past paper of MIT degree in University of Kelaniya and Information Systems degree in University of Colombo as soon as possible?

සා/පෙළ සහ උ/පෙළ සහතික වල නම වෙනස් කරන්නේ කෙසේද?

මගේ උප්පැන්නෙ නම වෙනස් කරා බැරිද මට ලීගල් විදියට O/L O/L සහතික වල නම් වෙනස් කරන්න

මාස 3 කින් මට එඩෙක්සෙල් IAL සඳහා සූදානම් විය හැකිද?

I have done local A/L s in this year in bio stream and I got 3S passes and I hope to do the IAL (edexcel) next year in same bio stream.
I want to know, can I pass that exam by preparing for it from just 6 months (3 units from bio, chemistry and physics)? And will it hard for me?

සා/පෙළ ගණිතය අසමත් අයෙකුට උ/පෙළ විභාගය සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද?

I have passed 5 subjects and gone down in Maths, Science, Tamil and History. Is it possible fore to sit for A/Ls with these results? (Planning to do Arts).

උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය වෙනස් කරන්න්නේ කෙසේද?

2020 උසස් පෙල පොදු කාණ්ඩය යටතේ සංයුක්ත ගණිතය ,භෞතික විද්‍යාව ,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි දරුවෙකුට ,2021 දී පොදු කාණ්ඩය යටතේ ඉහත සඳහන් විෂයන්හී භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය සමග අනිත් විෂයන් දෙක අයදුම් කල හැකිද?එසේ කිරීමට අප විසින් සිදු කල යුතු කටයුතු කිසිවක් තිබේද යන්න දැනුවත් කරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි

සා/පෙළ විභාගයේ නැතිවූ විභාග අංකය සොයා ගන්නේ කෙසේ ද?

මා ගේ අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අංකය නැතිවී ඇත? එය නැවත සොයා ගන්නේ කෙසේද?

O/L A සාමාර්ථ 9යක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

Elocution ගුරුවරියක් ලෙස පුහුණු වන්න

Where can I get trained to be an Elocution teacher in Kandy, Any one knows?

ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam,
I want to know can I apply for a degree Ocean University of Sri Lanka.
I did my A/L in 2017
results
C - Combined maths
S - Chemistry
S - Physics
z - 0.2033

IELTS දුෂ්කරයි කියන්නේ කවුද?

Who thinks that IELTS is difficult?
There are easy and quick ways to get through IELTS easily.
Please contact for further details.

A/L ගණිත අංශයට ඇතුළත් වීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම්

I like to follow GCE A/L in maths stream. But I have a simple pass for O/L maths.
Can I follow not via school in privet.
Pleas answer.

DFCC බැංකුව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 557
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Grade 1 to A/L All Subjects