බ්ලොග් අඩවිය

ictict

උසස් පෙළ පෞද්ගලික අපේක්ෂක අයදුම් පත්‍රය අවලංගු කරන්නේ කෙසේද?

I applied for A/L 2017 exam as a private candidate but I didn't sit for the exam due to health problem. Now I want to cancel my private candidate application and apply again next year 2018.
Can you please let me know to cancel 2017 private application?

කාගිල්ස් බැංකුව - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir,can you send me trainee banking assistant exam past papers of Cargills bank

බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සම්පත් බැංකුව

Dear Sir,
Please send me a trainee banking assistant exam past papers in Sampath bank (Medium - Sinhala)

DFCC බැංකුව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

පෞද්ගලික අපේක්ෂයකු ලෙස A/L වාණිජ විෂයන් කරන්න කළ යුත්තේ කුමක්ද?

I hope to sit for the A/L exam in 2018. I studied in Maths stream but now I want to change my stream into commerce but my school did not give the permission for it.
What should I do now?
Can I do commerce as a private candidate?
Please reply as soon as possible.
Thank you!

LLB ප්‍රවේශ සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර

Plz send me LLB entrance past papers or some web address if you have any details.thank you.

A/L පෞද්ගලික අපේක්ෂකයන්ට රජයේ විශ්වවිද්යාලවලට ඇතුලත් වන්න පුළුවන්ද?

Dear Sir/Madam
I am a 2016 A/L student
I studied from 2014 to 2016 February in a school out of my district.
For a personal reason, I returned to my village and I registered in a school which is near to our village but in that school there are no teachers to teach my stream. They said the teachers will come soon, but still there are no teachers.
Because of that I am not going to sit for A/L this year.
How can I do my A/L exam as a private candidate? If I do A/L as a private candidate, Can I go to government universities?
Please help me solve this problem
Thank you!

Technical college Draughtsman course NVQ 4 exam papers

Please send me technical college Draughtsman course NVQ level 4 exam papers and answers 2018 to 2022

ශ්‍රී ලංකාව තුළ මොන්ටිසෝරි පාසල් ලියාපදිංචි කරන්නේ කෙසේද?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

බෞද්ධ ධර්මාචාර්ය විභාගයේ ප්‍රතිඵල

I want to know the results of Buddhist dharmacharya examination (2015) 2016.

OUSL පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

I need some OUSL selection past papers of Health science please help me

නීති උපාධියක් කරන්නේ කෙසේද?

I got 7A and 2B for O/L exam. I have done A/L in Science and I got 1C. I want to do a law degree. Plz inform me how to do it.

A/L තර්ක ශාස්ත්‍රය විෂය නිර්දේශය

I like to get Logic syllabus for A/L in Sri Lanka

බත්තරමුල්ල / මාලබේ ප්‍රදේශයේ වෙන්ඩි වට්මෝර් Elocution පන්තියක් සොයමි

I want to find iwms, wendy wotmore or recognized elocution class for my 4 1/2 years old son within battaramulla /malabe area .please help me to find.
And please tell me what is the most suitable and recognized institute for elocution.

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test model papers

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස A/L විභාගය පලමු වරට කරන්නේ කෙසේද?

A/l private 1st time karanawanm kohomada api karanna one. kisima deyak danne na.kohoada apply karanne

සිනමා සහ රූපවාහිනී උපාධි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

මට සිනමා හා රූපවාහිනී එකේ පාස් පේපර් ගන්න පුළුවන් ද? සිංහල මීඩියම්.

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 625
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry