සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

ictict


බැංකු විභාග පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෙලාන් බැංකුව

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

2017 සා/පෙළ MCQ පිළිතුරු

please send me 2017 all O/L mcq answers sinhala medium

Technical college Draughtsman course NVQ 4 exam papers

Please send me technical college Draughtsman course NVQ level 4 exam papers and answers 2018 to 2022

කාගිල්ස් බැංකුව - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir,can you send me trainee banking assistant exam past papers of Cargills bank

2017 - අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රශ්න පත්‍ර

2017 සා.පෙළ. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රය තිබේද?

උසස් පෙළ කොරියානු භාෂා පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Math 2025 A/L walata Korean language eka karanna hithan inne. Mata Korean past papers tikak hoyaganna one.

DFCC බැංකුව පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

LLB ප්‍රවේශ සඳහා ප්‍රශ්න පත්‍ර

Plz send me LLB entrance past papers or some web address if you have any details.thank you.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රමසම්පාදන සේවය විභාගය ප්‍රශ්න පත්‍ර

I have applied for the Planning Service limited exam. If possible please send me some past or model papers. Otherwise direct me towards relevant links.

Thanking you.

IBSLපසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Ibsl past papers ewanna puluwanda

ලයිසියම් ජාත්‍යන්තර පාසලේ 2 වන ශ්‍රේණියේ පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

I just wanted to find out past papers or monthly tests as well as the semester exams of grade 2 Lyceum International School

අ.පො.ස. උ/පෙ රෝමානු කතෝලික විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

hello ,sir/madam, i want A/L Roman Catholic Question Papers with answers past 05 years in sinhala medium 2009/12/22 thank you

පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර / ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍ර - Information Systems degree of University of Colom

Could you please send me a model/past paper of MIT degree in University of Kelaniya and Information Systems degree in University of Colombo as soon as possible?

ශ්‍රී ලංකා විවෘත විශ්ව විද්යාලය - පශ්චාත් උපාධි අධ්යාපන ඩිප්ලෝමාව

Hi, I am from Sri Lanka taking PG Diploma in Education selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

ප්‍රශ්න පත්‍ර - කැලණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ MIT උපාධිය

Could you please send me a model/past paper of MIT degree in University of Kelaniya and Information Systems degree in University of Colombo as soon as possible?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 66
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry