வலைப்பதிவு

Institute for Edexcel and Cambridge Exams

இலங்கை திட்டமிடல் சேவை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

I have applied for the Planning Service limited exam. If possible please send me some past or model papers. Otherwise direct me towards relevant links.

Thanking you.

2014 சா/த வணிக புள்ளித்திட்டம்

I want commerce 2014 O/L paper and marking scheme as soon as possible

DFCC வங்கி கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

NSB வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear Sir,
Is there any chance of calling NSB officer trainee exam this year 2017?
Can I have some papers relating to that.
Thank you.

லைசியம் சர்வதேச பாடசாலையின் தரம் 2 கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

I just wanted to find out past papers or monthly tests as well as the semester exams of grade 2 Lyceum International School

2017 - க.பொ.த. சா/த கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

2017 සා.පෙළ. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රය තිබේද?

LLB நுழைவுத் தேர்வு கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Plz send me LLB entrance past papers or some web address if you have any details.thank you.

OUSL கல்வியில் முதுநிலை டிப்ளோமா -தெரிவுப் பரீட்சைத் தாள்கள்

Hi, I am from Sri Lanka taking PG Diploma in Education selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

உ/த ரோமன் கத்தோலிக்க கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

hello ,sir/madam, i want A/L Roman Catholic Question Papers with answers past 05 years in sinhala medium 2009/12/22 thank you

2017 சா/த MCQ பதில்கள்

please send me 2017 all O/L mcq answers sinhala medium

களனிப் பலக்லைக்கழகத்தின் MIT டிகிரியிற்கான கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

Could you please send me a model/past paper of MIT degree in University of Kelaniya and Information Systems degree in University of Colombo as soon as possible?

வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள் - செலான் வங்கி

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 61
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது