வலைப்பதிவு


களனிப் பலக்லைக்கழகத்தின் MIT டிகிரியிற்கான கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

Could you please send me a model/past paper of MIT degree in University of Kelaniya and Information Systems degree in University of Colombo as soon as possible?

லைசியம் சர்வதேச பாடசாலையின் தரம் 2 கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

I just wanted to find out past papers or monthly tests as well as the semester exams of grade 2 Lyceum International School

DFCC வங்கி கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

2014 சா/த வணிக புள்ளித்திட்டம்

I want commerce 2014 O/L paper and marking scheme as soon as possible

OUSL கல்வியில் முதுநிலை டிப்ளோமா -தெரிவுப் பரீட்சைத் தாள்கள்

Hi, I am from Sri Lanka taking PG Diploma in Education selection test at OUSL this time, please share any selection test past paper.

LLB நுழைவுத் தேர்வு கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

I am going to face LLB Entrance exam.I need papers [ model papers or test papers ] of LLB entrance examination in open university. Pls is there some one can teach me or assist me contact

2017 - க.பொ.த. சா/த கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

2017 සා.පෙළ. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රය තිබේද?

வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள் - செலான் வங்கி

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 59
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 A/L ICT Online Classes