வலைப்பதிவு


LLB நுழைவுத் தேர்வு கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

I am going to face LLB Entrance exam.I need papers [ model papers or test papers ] of LLB entrance examination in open university. Pls is there some one can teach me or assist me contact

லைசியம் சர்வதேச பாடசாலையின் தரம் 2 கடந்த கால வினாத்தாள்கள்

I just wanted to find out past papers or monthly tests as well as the semester exams of grade 2 Lyceum International School

2017 - க.பொ.த. சா/த கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

2017 සා.පෙළ. ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය ප්‍රශ්න පත්‍රය තිබේද?

2014 சா/த வணிக புள்ளித்திட்டம்

I want commerce 2014 O/L paper and marking scheme as soon as possible

வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள் - செலான் வங்கி

Dear Sir,
Could you please send to me the banking cum customer relationship assistant examination past papers of Seylan Bank?

DFCC வங்கி கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear sir can you send me past paper of DFCC bank exam.subjects are Sinhala and English

LLB நுழைவுத் தேர்வு கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Plz send me LLB entrance past papers or some web address if you have any details.thank you.

NSB வங்கிப் பரீட்சை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

Dear Sir,
Is there any chance of calling NSB officer trainee exam this year 2017?
Can I have some papers relating to that.
Thank you.

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 59
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது