සිංහල |  தமிழ் |  English

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQ)

chemistrychemistry
இலவச விளம்பரத்தினைப் பதிவேற்ற https://www.fat.lk/ta/post-your-ad வினைச் சொடுக்குக.

உங்களுக்கு ஏற்கனவே கணக்கொன்று இருப்பின், விளம்பரத்தினை பதிவேற்ற உங்கள் கணக்கினுள்; நுழையுங்கள்.

உங்களிடம் கணக்கொன்று இல்லையென்றால் புதிய கணக்கொன்றினைத் தொடங்கி அறிவுறுத்தல்களைப் பின்பற்றுங்கள்.
உங்களுடைய விளம்பரத்திற்கு திருத்துவதற்கு , உங்களின் கணக்கினுள் சென்று விளம்பரங்களை பார்வையிடவும் பகுதிக்குச் சென்று

உங்களின் விளம்பரத்தினைக் கண்டறிந்து "விளம்பரத்தினை திருத்துக" வினை சொடுக்கவும்.
உங்களுடைய விளம்பரத்திற்கு நீக்குவதற்கு, உங்களின் கணக்கினுள் சென்று விளம்பரங்களை பார்வையிடவும் பகுதிக்குச் சென்று உங்களின் விளம்பரத்தினைக் கண்டறிந்து

"விளம்பரத்தினை நீக்குக " வினை சொடுக்கவும்.
உங்கள் விளம்பரத்திற்கேற்ற துலங்கல் கிடைக்காவிடில் விளம்பரத்தின் நமபகத்தன்மை , தோற்றம் , மற்றும் பருத்தம் என்பவற்றை மேம்படுத்த, பின்வரும் முறைகளைப் பின்பற்றுங்கள்.

  • தெளிவான மற்றும் துல்லியமான தகவலினை வழங்கவும்
  • நீங்கள் ஒரு ஆசிரியரோ அல்லது ஒரு கல்வி நிறுவனமோ எனில் நீங்க கற்ப்பிக்கும் பாடங்களையும் தகைமைகளையும் அனுபவத்தினையும் தெளிவாக விளக்குங்கள்.
  • தமிழ் சிங்களம் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் தகவலினைச் சேர்க்கவும்.
  • படங்களைச் சேர்க்கவும். - படங்களை சேர்ப்பதன் ஊடாக உங்கள் விளம்பரத்தினை நமபகத்தன்மையுடையாவதாகவும்தனித்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் மாற்றுங்கள்.
உங்கள் விளம்பரம் இன்னும் ஆய்வில் இருப்பதனால் இது ஏற்பட்டிருக்கலாம். உங்கள் விளம்பரத்தின் நிலையை " எனது விளம்பரம் → விளைபரங்களைப் பார்வையிடுக " பகுதியில் பார்வையிடலாம்.
நீங்கள் எமது மின்னஞ்சலினை உங்கள் இன்பொக்ஸ் அடைவில் பெறவில்லையெனில், எமது மின்னஞ்சல் உங்களின் ஸ்பாம் மற்றும் ஜங்க் அடைவுகளில் தவறுதலாக சென்றடைந்துள்ளது என்பதை சோதிக்க மறந்துவிடாதீர்கள்.
உங்கள் கணக்கினுள் நுழைந்து "எனது கணக்கு → எனது சுயவிவரம்" இனைச் சொடுக்குங்கள்.

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry