සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP ADS

Accounting en
 en
Chemistry en
Economics en
Mathematics en
Chemistry en
AL Biology en
Spoken English en

TOP AD


வர்த்தகக் கல்வி மற்றும் உளவியல் IGCSE / AS / A2 | ஒன்லைன்

நிறுவனம்: Kesh Education - Kesh Education is your trusted partner for Cambridge and Edexcel exam preparation in Sri Lanka


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

TOP AD


பௌதீகவியல் மற்றும் கணிதம்

Sanvedi Pathirana (பெண்) - B.Sc. (Hons) in Marine & Freshwater Sciences (UOR), Dip. in Teaching Mathematics (Lyceum Campus)


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

TOP AD


AS மற்றும் A2 கணினி விஞ்ஞானம் வகுப்புக்களை | GCE AL மற்றும் OL IT வகுப்புக்களை

Purnima Jayaweera (பெண்) - World Prize winner for BCS Chartered IT in 2012. Holds a Post graduate diploma in IT from University of Colombo


(ஆன்லைன் வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

TOP AD


பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை

Milroy Cooray (ஆண்) - A post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

TOP AD


உளவியல் மற்றும் சமூகவியல் வகுப்புக்களை - Edexcel, Cambridge

Joseph Ranjith Kumar (ஆண்) - BSc (Hons) Business and Psychology, MA (Hons) Counselling Psychology, 22 Years of teaching experience


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

TOP AD


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL

Chathura Palliyaguru (ஆண்) - DIT, HDIT ucsc BIT, MBCS, MCS(SL), MIEEE


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National

Kanchana Kularathna (பெண்) - A teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching


(ஆன்லைன் மற்றும் உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன)

புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட விளம்பரங்கள்


நீங்கள் இலங்கையில் ஒரு பிரத்தியேக வகுப்பாசிரியர் , கல்வி நிறுவனம் அல்லது குறித்த கற்கை நெறியொன்றினைத் தேடுகின்றீர்களா? 1000 கணக்கான ஆசிரியர்கள் கற்கை நெறிகள் மற்றும் கல்லூரிகளைத் தேடுங்கள்.

வகைகள் மூலமான தேடல்

இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில் தேடவும்


 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry