සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


உ/த இணைந்த கணிதம், எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் உ/த மற்றும் சா/த கணிதம்

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Emil Silva (ஆண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​6​0​ ​0​4​2​ ​4​1​0
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode உ/த இணைந்த கணிதம், எடெக்சல் - கேம்பிரிட்ஜ் உ/த மற்றும் சா/த கணிதம் ta
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a B.Sc. (Hons.) Engineering Graduate from University of Moratuwa having teaching experience for more than 10 years.
Contact me for more details: 0760042410 (Emil Silva)
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Advanced Level Combined Mathematics (Local)
Advanced Level Mathematics for Cambridge & Edexcel (International)
IGCSE Mathematics for Cambridge & Edexcel (International)
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English