සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Emil Silva (පුරුෂ)
  •  සාමාන්‍ය පෙල
  •  උසස් පෙල
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​6​0​ ​0​4​2​ ​4​1​0
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතය, එඩෙක්සෙල් - කේම්බ්‍රිජ් උසස් පෙළ සහ සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය si
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
I am a B.Sc. (Hons.) Engineering Graduate from University of Moratuwa having teaching experience for more than 10 years.
Contact me for more details: 0760042410 (Emil Silva)
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Advanced Level Combined Mathematics (Local)
Advanced Level Mathematics for Cambridge & Edexcel (International)
IGCSE Mathematics for Cambridge & Edexcel (International)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English