පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර


විෂයයන්
0
සඳහා
පිළිතුරු පත්‍ර
0
සමගින්
ප්‍රශ්න පත්‍ර
0
අප සතුව ඇත
දේශීය විෂය නිර්දේශය - ශිෂ්‍යත්ව විභාගය
5 ශ්‍රේණිය
සිංහල මාධ්‍යය
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022
දේශීය විෂය නිර්දේශය - සාමාන්‍ය පෙළ (O/L)
කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය
සිංහල මාධ්‍යය
2011 | 2012

தமிழ் මාධ්‍යය
2011 | 2012


චිත්‍ර කලාව
සිංහල මාධ්‍යය
2013 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2013

ශිල්ප කලා
English මාධ්‍යය
2017 | 2019 | 2020

සිංහල මාධ්‍යය
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020

தமிழ் මාධ්‍යය
2016 | 2017 | 2019 | 2020


බුද්ධ ධර්මය
English මාධ්‍යය
2016

සිංහල මාධ්‍යය
2009 | 2010 | 2013 | 2016 | 2017


ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණ අධ්‍යයනය
සිංහල මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016

தமிழ் මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2013


කතෝලික ධර්මය
සිංහල මාධ්‍යය
2010

தமிழ் මාධ්‍යය
2010


ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
සිංහල මාධ්‍යය
2010

தமிழ் මාධ්‍යය
2010


පුරවැසි අධ්‍යාපනය හා ප්‍රජා පාලනය
සිංහල මාධ්‍යය
2013

தமிழ் මාධ්‍යය
2013


ඉංග්‍රීසි භාෂාව
English මාධ්‍යය
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020

ප්‍රංෂ භාෂාව
2009


භූගෝල විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
2011 | 2013 | 2020

தமிழ் මාධ්‍යය
2013 | 2020

ජර්මානු භාෂාව
2009


සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය
සිංහල මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2014

தமிழ் මාධ්‍යය
2011 | 2012

ඉතිහාසය
English මාධ්‍යය
2014 | 2016 | 2020

සිංහල මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
2011 | 2012

தமிழ் මාධ්‍යය
2011 | 2012

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
English මාධ්‍යය
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල මාධ්‍යය
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் මාධ්‍යය
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

ඉස්ලාම් ධර්මය
සිංහල මාධ්‍යය
2010

தமிழ் මාධ්‍යය
2010

ජපන් භාෂාව
සිංහල මාධ්‍යය
2018 | 2019

ගණිතය
English මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

සිංහල මාධ්‍යය
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020

සංගීතය (පෙරදිග)
සිංහල මාධ්‍යය
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


රුසියානු භාෂාව
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

හින්දු ධර්මය
தமிழ் මාධ්‍යය
2010 | 2013

විද්‍යාව
English මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021

සිංහල මාධ්‍යය
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021


සිංහළ භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
සිංහල මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021


දෙමළ භාෂාව සහ සාහිත්‍යය
தமிழ் මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
දේශීය විෂය නිර්දේශය - උසස් පෙළ (A/L)
ගිණුම්කරණය
English මාධ්‍යය
2013 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
1997 | 1998 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015

කෘෂි විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
2017


චිත්‍ර කලාව
සිංහල මාධ්‍යය
2017

ජීව විද්‍යාව
English මාධ්‍යය
2013 | 2017

සිංහල මාධ්‍යය
2000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020

தமிழ் මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017


ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය
සිංහල මාධ්‍යය
2015

தமிழ் මාධ්‍යය
2015


උද්භිත විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
1989 | 1991


බෞද්ධ ශීෂ්ඨාචාරය
සිංහල මාධ්‍යය
2016 | 2017


ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය
English මාධ්‍යය
2016

සිංහල මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015


රසායන විද්‍යාව
English මාධ්‍යය
2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020

தமிழ் මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

ක්‍රිස්තියානි ධර්මය
සිංහල මාධ්‍යය
2017


සංයුක්ත ගණිතය
English මාධ්‍යය
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2016 | 2017

සිංහල මාධ්‍යය
2014 | 2015 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2014 | 2015

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය
සිංහල මාධ්‍යය
2014 | 2017

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය
සිංහල මාධ්‍යය
2017


නර්තනය - දේශීය
සිංහල මාධ්‍යය
2017

නාට්ය හා රංග කලාව
සිංහල මාධ්‍යය
2016 | 2017

ආර්ථික විද්‍යාව
English මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2013 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015


ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය
සිංහල මාධ්‍යය
2015

தமிழ் මාධ්‍යය
2015


ඉංග්‍රීසි භාෂාව
English මාධ්‍යය
2014 | 2015 | 2016 | 2017


සාමාන්‍ය තොරතුරු තාක්ෂණය (GIT)
English මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2014

සිංහල මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017


භූගෝල විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
2017 | 2020

தமிழ் මාධ්‍යය
2020

ඉතිහාසය
සිංහල මාධ්‍යය
2017


තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)
English මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2015


ජපන් භාෂාව
2012 | 2016


තර්ක ශාස්ත්‍රය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය
සිංහල මාධ්‍යය
2013 | 2014 | 2015 | 2017


භෞතික විද්‍යාව
English මාධ්‍යය
2012 | 2015 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2020 | 2022

தமிழ் මාධ්‍යය
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

දේශපාලන විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
2013 | 2015 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2013

තාක්ෂණවේදය සදහා විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
2015 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2015


සිංහල භාෂාව
සිංහල මාධ්‍යය
2015

බටහිර සංගීතය
English මාධ්‍යය
2010

සිංහල මාධ්‍යය
2010

தமிழ் මාධ්‍යය
2010


සත්ව විද්‍යාව
සිංහල මාධ්‍යය
1991
කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය - TOPIK
ආරම්භක පෙළ
2017
මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව
රියදුරු බලපත්‍ර
සිංහල මාධ්‍යය
2015

தமிழ் මාධ්‍යය
2015
ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව
මාණ්ඩලික නිලධාරීන් - විශ්ලේෂණාත්මක ලේඛනය
English මාධ්‍යය
2007 | 2009

සිංහල මාධ්‍යය
2004 | 2007

தமிழ் මාධ්‍යය
2012

මාණ්ඩලික නිලධාරීන් - පොදු ප්‍රශ්න පත්‍රය
සිංහල මාධ්‍යය
1995


බැංකු සහායකයින් - අවබෝධය හා රචනය
සිංහල මාධ්‍යය
1995 | 2007


මාණ්ඩලික නිලධාරීන් - ලිවීමේ හැකියාව
English මාධ්‍යය
2002

සිංහල මාධ්‍යය
2002
ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය
නීති විද්‍යාලයීය ප්‍රවේශය
English මාධ්‍යය
2015 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் මාධ්‍යය
2015 | 2016
වාස්තු විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය - මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය
වාස්තු විද්‍යා විද්‍යාවේදී උපාධි පාඨමාලාව
English මාධ්‍යය
2008 | 2016

සිංහල මාධ්‍යය
2008

මෝස්තර නිර්මාණවේදී උපාධි පාඨමාලාව
English මාධ්‍යය
2008

සිංහල මාධ්‍යය
2008

 AL Chemistry 

Chemistry Sudara Jayatissa
Chemistry Sudara Jayatissa