සිංහල |  தமிழ் |  English

chemistrychemistry

දේශීය විෂය නිර්දේශය වාස්තු විද්‍යා අධ්‍යයන අංශය - මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය - මෝස්තර නිර්මාණවේදී උපාධි පාඨමාලාව - 2008 - විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry