සිංහල |  தமிழ் |  English
Your AD HereYour AD Here

උ/පෙ ජීව විද්‍යාව (දේශීය / එඩෙක්සෙල්)

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Sasiri Rananjaya (පුරුෂ)
 •  සාමාන්‍ය පෙල
 •  උසස් පෙල
 •  ප්‍රථම උපාධිය
 •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
+​9​4​7​1​9​3​2​0​5​7​3
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode උ/පෙ ජීව විද්‍යාව (දේශීය / එඩෙක්සෙල්) si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
 • Physical Classes
 • Every section will be started with best logical theory explanation for every sections in syllabus and then start every sections with Questionnaires
 • Daily Quiz for every sessions
 • Test will be given for every sections
 • Best preparation for A/L exam with the 100% responsibility of students for A Result
 • Special attention for weak students to get results A
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
* Biology (Local / Edexcel)
* Chemistry (Local / Edexcel)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • පෞද්ගලික පන්ති
 • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
 • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
 • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
 • සිංහල
 • English
විචාර
Sasiri Rananjaya ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න

අනෙකුත් දැන්වීම් බලන්න

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry