දේශීය විෂය නිර්දේශය උසස් පෙළ (A/L) - උද්භිත විද්‍යාව - 1989 - විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry