සිංහල |  தமிழ் |  English


Past Exam Papers


We have
0
Past Papers
Covering
0
Subjects
With Answers For
0
Exam Papers
National Syllabus - Scholarship Exam
Grade 5
සිංහල Medium
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2022
National Syllabus - Ordinary Level (O/L)
Agriculture and Food Technology
සිංහල Medium
2011 | 2012

தமிழ் Medium
2011 | 2012


Art
සිංහල Medium
2013 | 2017

தமிழ் Medium
2013

Arts and Crafts
English Medium
2017 | 2018 | 2019 | 2020

සිංහල Medium
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

தமிழ் Medium
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Buddhism
English Medium
2016

සිංහල Medium
2009 | 2010 | 2013 | 2016 | 2017

Business and Accounting Studies
English Medium
2015 | 2016 | 2017 | 2019 | 2020

සිංහල Medium
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2019 | 2020

Catholicism
සිංහල Medium
2010

தமிழ் Medium
2010

Christianity
සිංහල Medium
2010

தமிழ் Medium
2010

Citizenship
සිංහල Medium
2013

தமிழ் Medium
2013

Design & Construction Technology
සිංහල Medium
2016


English Language
English Medium
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020

French Language
2009


Geography
English Medium
2014 | 2015 | 2016 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල Medium
2011 | 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2013 | 2015 | 2016 | 2020


German Language
2009

Health and Physical Education
සිංහල Medium
2011 | 2012 | 2014

தமிழ் Medium
2011 | 2012


History
English Medium
2014 | 2016 | 2020

සිංහල Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020


Home Economics
සිංහල Medium
2011 | 2012

தமிழ் Medium
2011 | 2012


Information & Communication Technology ICT
English Medium
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල Medium
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021


Islam
සිංහල Medium
2010

தமிழ் Medium
2010


Japanese Language
සිංහල Medium
2018 | 2019


Mathematics
English Medium
2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

සිංහල Medium
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Music (Oriental)
සිංහල Medium
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Russian Language
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020


Saivism
தமிழ் Medium
2010 | 2013


Science
English Medium
2011 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2020 | 2021

සිංහල Medium
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2021

Sinhala Language and Literature
සිංහල Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Tamil Language and Literature
தமிழ் Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
National Syllabus - Advanced Level (A/L)
Accounting
English Medium
2013 | 2016

සිංහල Medium
1997 | 1998 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015


Agricultural Science
සිංහල Medium
2017

Art
සිංහල Medium
2017


Bio Resource Technology
සිංහල Medium
2020

Biology
English Medium
2013 | 2017 | 2020 | 2022

සිංහල Medium
2000 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022

தமிழ் Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2020


Bio Systems Technology
සිංහල Medium
2015

தமிழ் Medium
2015


Botany
සිංහල Medium
1989 | 1991


Buddhist Civilization
සිංහල Medium
2016 | 2017


Business Studies
English Medium
2016

සිංහල Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017

தமிழ் Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015


Chemistry
English Medium
2007 | 2009 | 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2019

සිංහල Medium
2007 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020

தமிழ் Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019


Christianity
සිංහල Medium
2017

Civil Technology
English Medium
2020


Combined Mathematics
English Medium
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2016 | 2017 | 2020

සිංහල Medium
2014 | 2015 | 2017 | 2020

தமிழ் Medium
2014 | 2015

Common General Test
සිංහල Medium
2014 | 2017

Communication and Media Studies
සිංහල Medium
2017


Dancing - Indigenous
සිංහල Medium
2017

Drama and Theatre
සිංහල Medium
2016 | 2017

Economics
English Medium
2011 | 2012 | 2013 | 2016 | 2020

සිංහල Medium
2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

தமிழ் Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020


Engineering Technology
සිංහල Medium
2015 | 2020

தமிழ் Medium
2015 | 2020


English Language
English Medium
2014 | 2015 | 2016 | 2017


General Information Technology (GIT)
English Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2014

සිංහල Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் Medium
2009 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 | 2017


Geography
සිංහල Medium
2017 | 2020

தமிழ் Medium
2020

History
සිංහල Medium
2017


Information & Communication Technology ICT
English Medium
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

සිංහල Medium
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் Medium
2015


Japanese Language
2012 | 2016


Logic and Scientific Method
සිංහල Medium
2013 | 2014 | 2015 | 2017


Physics
English Medium
2012 | 2015 | 2016 | 2018 | 2019

සිංහල Medium
1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2008 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2022

தமிழ் Medium
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2019 | 2020


Political Science
සිංහල Medium
2013 | 2015 | 2017

தமிழ் Medium
2013


Science for Technology
සිංහල Medium
2015 | 2017 | 2020

தமிழ் Medium
2015


Sinhala Language
සිංහල Medium
2015 | 2020


Western Music
English Medium
2010

සිංහල Medium
2010

தமிழ் Medium
2010

Zoology
සිංහල Medium
1991
Test of Proficiency in Korean - TOPIK
Beginner Level
2017
Department of Motor Traffic
Driving License
සිංහල Medium
2015

தமிழ் Medium
2015
Central Bank of Sri Lanka
Management Trainees - Analytical Writing
English Medium
2007 | 2009

සිංහල Medium
2004 | 2007

தமிழ் Medium
2012


Management Trainees - General Question Paper
සිංහල Medium
1995

Banking Assistants - Understanding and Essay
සිංහල Medium
1995 | 2007

Staff Officers - Writing Skills
English Medium
2002

සිංහල Medium
2002
Sri Lanka Law College
Law Entrance
English Medium
2015 | 2016

සිංහල Medium
2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017

தமிழ் Medium
2015 | 2016
Department of Architecture - University of Moratuwa
Bachelor of Architecture
English Medium
2008 | 2016

සිංහල Medium
2008


Bachelor of Design
English Medium
2008

සිංහල Medium
2008

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry