දේශීය විෂය නිර්දේශය සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) - තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT) - 2010 - විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

 Online Chemistry 

online chemistry
online chemistry