දේශීය විෂය නිර්දේශය සාමාන්‍ය පෙළ (O/L) - කෘෂිකර්මය හා ආහාර තාක්ෂණය - විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සහ පිළිතුරු

 Biology - Local - Edexcel 

online chemistry
online chemistry