සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் பயிற்சி வகுப்புகள் வீட்டிற்கு வரும் - கொழும்பு

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Danushka Bogala (ஆண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​1​4​0​0​1​1​3
விபேர் :
0​7​1​1​4​0​0​1​1​3
வாட்ஸாப்ப் :
ஸ்கைப் :
d​a​n​u​k​b​o​g​a​l​a
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode கணிதம், இயற்பியல், வேதியியல் பயிற்சி வகுப்புகள் வீட்டிற்கு வரும் - கொழும்பு ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Teacher at,
Asian International School,
Lyceum International School,
Engineer,

Bsc (hons) Eng
University of Moratuwa.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Mathematics
Chemistry
Physics
Mechanics
Statistics
Additional Mathematics
Further Mathematics
Tuition Classes
Home Visiting & Online

Edexcel & Cambridge & IB
Grades,
08
09
O level
IGCSE
As level
A level

Simple teaching methods,
Assured results.

Teacher at,
Asian International School
Lyceum International School

More than 10 years of experience in teaching,
International School Teacher & Engineer (University of Moratuwa)
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Danushka Bogala பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்