සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2)

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Daminda Ranasinghe (ஆண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 20 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​0​9​6​5​9​6​9
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஆங்கிலம் மொழிமூலம் கணிதம் தரம் 3 - OL / IGCSE / A Level (AS, A2) ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
Highly skilled teacher with 25+ years of experience conducting online and home visit classes for individual students. Classes are conducted in English medium for both Local and International syllabuses. Special program for students with low marks. 2-hour sessions are conducted every week.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Edexcel Mathematics from Grade 9 to A levels, Mathematics for Local O levels
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Daminda Ranasinghe பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்