සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති පන්ති නිවසට පැමිණ - කොළඹ

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරයා :
Danushka Bogala (පුරුෂ)
  •  ප්‍රථම උපාධිය
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 10 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​1​1​4​0​0​1​1​3
වයිබර් :
0​7​1​1​4​0​0​1​1​3
වට්ස්ඇප් :
ස්කයිප් :
d​a​n​u​k​b​o​g​a​l​a
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව උපකාරක පන්ති පන්ති නිවසට පැමිණ - කොළඹ si
විචාර :
ගුරුවරයා පිළිඹඳ විස්තර
Teacher at,
Asian International School,
Lyceum International School,
Engineer,

Bsc (hons) Eng
University of Moratuwa.
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Mathematics
Chemistry
Physics
Mechanics
Statistics
Additional Mathematics
Further Mathematics
Tuition Classes
Home Visiting & Online

Edexcel & Cambridge & IB
Grades,
08
09
O level
IGCSE
As level
A level

Simple teaching methods,
Assured results.

Teacher at,
Asian International School
Lyceum International School

More than 10 years of experience in teaching,
International School Teacher & Engineer (University of Moratuwa)
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
පහත සඳහන් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Danushka Bogala ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න