සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් පන්ති - වත්තල

ඇමතුම් විස්තර
ආයතනයේ නම :
Institute of future Minds, Wattala -International Exam & study centre for Edexcel/Cambridge students
දුරකථනය :
0​7​1​ ​8​2​3​ ​4​5​0​7​ ​|​ ​0​7​8​8​ ​2​1​3​ ​7​7​8
වයිබර් :
0​7​1​8​2​3​4​5​0​7
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode එඩෙක්සෙල් / කේම්බ්‍රිජ් පන්ති - වත්තල si
විචාර :
ආයතනය පිළිඹඳ විස්තර
* Teaching edexcel and Cambridge for more than 10 years
* Currently a teacher at a leading International school
* Has provided world class results
* Cambridge practical for physics
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Physics
Mathematics
F. Pure Maths
Mechanics
Statistics
වීඩියෝ

පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ආයතන/ස්ථානයන්හි පන්ති පවත්වනු ලබයි

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
  • කුඩා කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 ට වඩා අඩු)
  • මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 10 සිට 20 දක්වා)
  • විශාල ප්‍රමාණයේ කණ්ඩායම් පන්ති (සිසුන් 20 ට වැඩි)
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • සිංහල
  • English
විචාර
Institute of future Minds, Wattala -International Exam & study centre for Edexcel/Cambridge students ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න