සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල්

ඇමතුම් විස්තර
ගුරුවරිය :
Chani Block (ස්ත්‍රී)
  •  NDT
  •  ඉගැන්වීමේ පළපුරුද්ද : වසර 8 කට වඩා
දුරකථනය :
0​7​7​ ​2​7​2​ ​2​4​2​3
වයිබර් :
0​7​7​ ​2​7​2​ ​2​4​2​3
වට්ස්ඇප් :
විද්‍යුත් තැපෑල (ඊමේල්) :
QR කේතය :
QRCode ගණිතය උපකාරක පන්ති ශ්‍රේණිය 6 - OL දේශීය / එඩෙක්සෙල් si
විචාර :
ගුරුවරිය පිළිඹඳ විස්තර
NDT University of Moratuwa
Teaching Dip Lyceum Teacher training academy
විෂයයන් සහ පාඨමාලා
Mathematics
පන්ති පවත්වන ස්ථානයන්

පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි පන්ති පැවැත්වේ

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


ගුරුවරයා/ගුරුවරිය විසින් පහත සඳහන් ස්ථානයන්හි සිසුන්ගේ නිවෙස් වලට ගොස් පන්ති පවත්වනු ලබයි

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය, ශ්‍රී ලංකාව


මාර්ගගත පන්ති
මාර්ගගත පන්ති පවත්වනු ලබයි. ඔබට ලෝකයේ ඕනෑම තැනක සිට පන්ති හා සම්බන්ධ විය හැක.
  • පෞද්ගලික පන්ති
පහත සඳහන් භාෂා වලින් පන්ති පවත්වනු ලබයි
  • English
විචාර
Chani Block ගැන විචාරයක් ලියන පළමු තැනැත්තා වන්න