සිංහල |  தமிழ் |  English

எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் வகுப்புக்களை - வாட்டல

தொடர்பு விபரங்கள்
நிறுவனத்தின் பெயர் :
Institute of future Minds, Wattala -International Exam & study centre for Edexcel/Cambridge students
தொலைபேசி :
0​7​1​ ​8​2​3​ ​4​5​0​7​ ​|​ ​0​7​8​8​ ​2​1​3​ ​7​7​8
விபேர் :
0​7​1​8​2​3​4​5​0​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் வகுப்புக்களை - வாட்டல ta
விமர்சனங்கள் :
நிறுவனத்தினைப் பற்றி
* Teaching edexcel and Cambridge for more than 10 years
* Currently a teacher at a leading International school
* Has provided world class results
* Cambridge practical for physics
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Physics
Mathematics
F. Pure Maths
Mechanics
Statistics
வீடியோக்கள்

இடம்

ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Institute of future Minds, Wattala -International Exam & study centre for Edexcel/Cambridge students பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry