සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Chathura Palliyaguru (ஆண்)
  •  சாதாரண நிலை
  •  உயர்தரம்
  •  டிப்ளோமா
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 15 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​3​4​3​3​8​9​6
விபேர் :
0​7​1​3​4​3​3​8​9​6
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் OL மற்றும் AL ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
DIT, HDIT ucsc BIT
MBCS, MCS(SL), MIEEE
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Information and Communication Technology
Ordinary Level & Advanced Level
Computer Science
GCE Syllabus
Edexcel Syllabus
Cambridge Syllabus
வீடியோக்கள்

இடம்

ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Chathura Palliyaguru பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்