සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Milroy Cooray (ஆண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 15 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​8​5​9​3​4​1​4
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode பௌதீகவியல் இரசாயனவியல் உயிரியல் எடெக்சல் / கேம்பிரிட்ஜ் லண்டன் AL / OL / மற்றவை ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியர் தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a post graduate who has over 15 years teaching experience in teaching Physics, Chemistry, Biology London Syllabuses (Edexcel / Cambridge / Other). Teaching experience include teaching in leading international schools, private schools, universities, private tuition institutes, individual home tutoring and online classes.
I have produced a generation of best performers in the exams through out my teaching carrier.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Physics, Chemistry, Biology Edexcel / Cambridge (London) AL / OL / Other Grades
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


பின்வரும் இடங்களில் ஆசிரியர்கள் மாணவர்களின் வீட்டிற்கு வந்து பாடம் நடத்துவார்கள்.

இரத்தினபுர மாவட்டத்தில், இலங்கை


கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


களுத்துறை மாவட்டத்தில், இலங்கை


கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Milroy Cooray பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்