සිංහල |  தமிழ் |  English

TOP AD


ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Kanchana Kularathna (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  முதுநிலைப் பட்டம் (மாஸ்டர்ஸ்)
  •  TESL / TESOL (UK)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​1​7​7​9​5​9​2​9
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode ஆங்கிலம் மொழி மற்றும் இலக்கியம் வகுப்புக்களை Cambrigde/Edexcel/National ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I am a teacher of English who is currently reading for Phd in Linguistics with more than 10 years of experience in teaching English language and Literature
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Cambridge / Edexcel / National
English Language classes for grade 6 - O/L
General English for A/L
English Literature O/L and A/L
Greek and Roman civilization (G.R.C)
IELTS
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கம்பகா மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
  • பாரிய குழு வகுப்புக்கள் ( 20 பேரை விட அதிகமானோர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • English
விமர்சனங்கள்
Kanchana Kularathna பற்றி மதிப்புரை எழுதும் முதல் நபராக இருங்கள்