සිංහල |  தமிழ் |  English

Your AD HereYour AD Here

கணக்கியல் (உள்ளூர், எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்)

தொடர்பு விபரங்கள்
ஆசிரியர் :
Sathini Pathirana (பெண்)
  •  இளநிலைப் பட்டம் (பச்சூலர்ஸ்)
  •  கற்பித்தல் அனுபவம் : 10 வருடத்திற்கு மேல்
தொலைபேசி :
0​7​7​6​3​7​9​7​0​7
வாட்ஸாப்ப் :
மின்னஞ்சல் :
க்யு ஆர் குறியீடு :
QRCode கணக்கியல் (உள்ளூர், எடெக்சல் மற்றும் கேம்பிரிட்ஜ்) ta
விமர்சனங்கள் :
ஆசிரியை தொடர்பான தகவல் (தகைமைகள்)
I graduated from the University of Colombo in 2014. I specialized in international business (Bachelor of business administration) I have been teaching for 08 years in different international schools and currently working at Gateway College Colombo. I was able to produce several price winners in 2017 and 2019 for Cambridge Curriculum.
பாடங்கள் மற்றும் கற்கைநெறிகள்
Accounting G.C.E. Advanced Level and Ordinary Level (Local syllabus), Edexcel (Ordinary level and AL (Unit 01 and 02), Cambridge (9706 AL and AS) and ordinary level (7707 and 7110)
Theory and Past Paper Discussion. Simple and clear explanations. Time management skills will be improved.
இடம்

பின்வரும் இடங்களில் வகுப்புக்கள் இடம்பெறும்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஆசிரியர் பின்வரும் இடங்களிலுள்ள கல்வி நிறுவனங்களுக்கு வருகை தருகிறார்

கொழும்பு மாவட்டத்தில், இலங்கை


ஒன்லைன் வகுப்புக்களை
வகுப்புக்கள் ஒன்லைன் மூலம் நடாத்தப்படும் (அல்லது கல்விக்கான பொருட்கள் ஒன்லைன் இல் கிடைக்கப் பெரும்) உலகில் எங்கிருந்தும் உங்களால் வகுப்புக்கு சேரவும் (அல்லது கல்விப் பொருட்களை வாசிக்கவும் ) முடியும்.
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
  • சிறிய குழு வகுப்புக்கள் ( 10 பேரை விட குறைந்தளவானோர்)
  • நடுத்தர குழு வகுப்புக்கள் (10-20 பேர்)
பின்வரும் மொழிகளில் பாடங்கள் நடாத்தப்படும்.
  • සිංහල
  • English
விமர்சனங்கள்
Sathini Pathirana பற்றி மதிப்புரை எழுதவும்

Review Avatar Man 212

Ms.Sathini is an excellent teacher. I was able to get an A for accounting within 06 months as a result of her dedication and hard working

மற்ற விளம்பரங்களைப் பார்க்கவும்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry