සිංහල |  தமிழ் |  English

Shadow Teacher - பிலியந்தலை

தொடர்பு விபரங்கள்

வேலைக்கான தேவைகள் மற்றும் வெற்றிட விபரங்கள்
Wanted a Shadow Teacher for a Grade International School Student in Piliyandala.
வேலைக்கான தேவைகள் மற்றும் வெற்றிட விபரங்கள்
பெண்
வழங்கப்பட்ட வகுப்பின் வகை (அளவு)
  • தனியார் (தனிப்பட்ட) வகுப்புக்கள்
வகுப்பு நடாத்தப் படவேண்டிய மொழிமூலம்
  • සිංහල
  • English
Find Tuition Classes in Sri Lankaதேடல்

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry