සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவுஒரு பாலர் வகுப்பினை இலங்கையில் பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி ?

One of my friend wants to start a nursery. So i want to know how to register a montessori school in sri lanka and what are the requirements?

இலங்கை ஆசிரியர் சேவையில் எவ்வாறு இணைவது?

මම දැනට සිවු අවුරුදු ජානමාධ්‍ය උපාධිය අවසන් කර ප්‍රථිඵල අපේක්ෂාවෙන් සිටිමි ( කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ). රජයේ ගුරු සේවයට සම්බන්ද වන්නේ කෙසේද?

University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test

Can anyone share me a past or model paper for University of Kelaniya speech and hearing science aptitude test 2020

சாரதி அனுமதி பத்திர பரீட்சைக்கான கேள்விகளும் பதில்களும்.

மோட்டார் வாகனப் போக்குவரத்து திணைக்களத்தினால் நடாத்தப்படும் சாரதி அனுமதி பத்திர, மாதிரி வினாத்தாள்களை விடைகளுடன் எங்கே தேட முடியும்?

ஆன்லைன் வீணை வகுப்புகள்

I am music lecturer at Chennai offering online veena and vocal classes students from Colombo to learn carnatic music can easily contact me for the classes. Flexible timings, advanced course also to be taught.

NVQ auto electrical Sinhala medium model papers

NVQ 4 auto electrical model papers Sinhala medium eken ona

சிங்கள ஆக்கபூர்வ எழுத்து நடவடிக்கைகள்

I need to find Sinhala creative writing activities for grade 3. Especially the pictures published by the Western Provincial Education department under Sathiye Chithraya

நான் உள்ளூர் பாடத்திட்டத்தை ஆங்கில ஊடகத்தில் அல்லது கேம்பிரிட்ஜ் பாடத்திட்டத்தில் தேர்ந்தெடுக்க வேண்

I have to send my child to international school. I have no idea whether local syllabus in English medium is better for him or Cambridge syllabus is better. He is 5 years old. I do not know what are the job opportunities for Cambridge studied students in Sri Lanka. Help me please. Thank you

எவ்வாறு நேர்எண்ணங்களை கொண்டிருப்பது?

How can I do all in a positive mind and I'm so bad in maths but great in English! Help me .

இலங்கை காப்புறுதி தேசிய புலமைப்பரிசில் திட்டம் 2013

Financial Scholarships for 300 school children islandwide

Grade 5 Scholarship Examination : 100 scholarships for the top 4 students from each district based on their district ranking. This scholarship will be offered continuously for 5 years for Sri Lanka Insurance Life policyholders and 1 year for non-policyholders.

G.C.E. Ordinary Level Examination : 100 scholarships for the top 4 students from each district based on their district ranking. This scholarship will be offered continuously for 2 years for Sri Lanka Insurance Life policyholders and 1 year for non-policyholders.

G.C.E. Advanced Level Examination : 100 scholarships for the top 25 students from each stream based on their national ranking in Bio-Science, Physical Science (Mathematics), Commerce and Arts streams. This scholarship will be offered continuously for 3 years for Sri Lanka Insurance Life policy holders and 1 year for non-policy holders.

For details : visit a Sri Lanka Insurance Branch/contact your Insurance Advisor

Application for the Open competitive examination to recruit graduates to Teachers service

I am looking for the application for the Open competitive examination to recruit graduates to Sri Lanka Teachers' service. Can someone help?

வித்தியாசமாக சிந்தியுங்கள் வித்தியாசமாக இருங்கள்

Think different and be different. The sky is the limit to the different thinker.

Learn the art of communicating effectively in the English language

Not only will I guide you to gain proficiency in the language I will also guide you to communicate effectively - To create a lasting impression where you go - Whomever you meet.

Different thinkers
For that ice-breaking difference in your life.
Contact : Nihla Reza
Tel: 0094 1 2366356
Mob: 0094 777 866073

நாடகம் மற்றும் அரங்கியல்

i am interested in English theater. could you advise me of a place to study drama and theatre?

நகை வடிவமைப்பு படிப்பதற்கான தேவை

I need to study software based jewelery [ modeling] designing, including jewellcad, rhinoceros and ect

DJ துறையைப் பயில வேண்டும்

I want to study DJing. Please any djs contact me who can teach Djing. I can pay hourly.

மேற்கு மாகாணத்தில் கலை ஆசிரியர் காலியிடங்கள்

Can you please tell me when is the closing date to apply for Art teacher vacancies in Western Province school falling under Department of Education?
From where can I find the application forms?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 58
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry