සිංහල |  தமிழ் |  English

வலைப்பதிவு

Your AD HereYour AD Here

வாகன ஓட்டுநர் பயிற்றுவிப்பாளர்

Are there any courses in driving?

கருத்திடுகை

Comment author woman

රියදුරු පුහුනුව කිව්වෙ බර වාහන ද .මන් බර වාහන කෝස් ඵකක් කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්නව .විස්තර denaganna puluwanda

Comment author woman

රියදුරු උපදේශක විභාගයට පෙනී සිටීමට අවශ්‍ය සුදුසුකම් මොනවාද? නැවත විභාගය පැවැත්වෙන්නේ කවදාද?

Comment author woman

රියදුරු උපදේශක වීමට අවශ්‍ය තොරතුරු සහ පන්ති ප්‍රශ්න විස්තර අවස්‍යයි

Comment author woman

මාගේ සහෝදරයාට අයත් රියදුරු පාසලක් තිබේ දැනට සහෝදරයා මිය ගොසින්ය. මා හට රියදුරු උපදේශක බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා නැවත පරීක්ශනය පවත් වන්නෙත් කුමන වසරේද?

  • தங்களின் பதில்


avatar


படங்கள் JPG, PNG வடிவத்தில் அமைத்தல் வேண்டும்.(அதிகப்படியாக 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry