வலைப்பதிவு


ஒரு மேலாண்மை இளங்கலை மீண்டும் A / L செய்ய முடியுமா?

දැනට විශ්ව විද්‍යාලයේ කළමනාකරණ උපාධියක් හදාරන කෙනෙක්ට මේ 3 වන වසර. එයාට ආසයි ගණිත අංශයෙන් නැවත උසස් පෙළ කරන්න. මට එහෙම අවස්ථාවක් තියෙනවද?
තියෙනවද?. එහෙම පුළුවන් නම් ඒවට අදාල කොන්දේසි එහෙම සහ කළකළයුතු ඇගයීම් එහෙම සම්පූර්ණ කරන්නේ කොහොමද
එහෙම කරන්න බැරිනම් ගණිත උපාධියකට යන්න වෙන අවස්ථාවක් තියෙනවද?.

This is the 3rd year for someone who is currently studying for a degree in Management at the University. He wants to do A / L again in Mathematics. Do I have such an opportunity?
have?. If so, how to complete the relevant conditions and the assessments to be made If you can't do that, is there another way to get a math degree? Please help me.

க.பொ.த உ/த விஞ்ஞானப் பிரிவு ஆங்கில மொழி மூலமான குறிப்புகள்

Hi, is there anyone here doing their local AL science stream English medium this year? Or anyone who did it last year? If so pls can u share me your notes with me? I will get a copy of it and return it carefully. Pls anyone here willing to help me?

மேம்பட்ட நிலை கணித ஸ்ட்ரீமின் கீழ் தேர்வு செய்ய எந்த பாடங்கள் உள்ளன?

උසස් පෙළ ගණිත විෂය ධාරාව යටතේ තෝරා ගත හැකි විෂයයන් මොනවාද?

வெளிநாட்டு வேலை வாய்ப்பிற்காக உ/த மற்றும் சா/த பரீட்சைப் பெறுபேறுகளை அத்தாட்சிப்படுத்திக்கொள்வது எவ

Dear Sir/Madam
I am planning to go abroad to work. To apply for the job, I need to submit my O/L and A/L certified exam results.
How to get my results certified?
Can I get this done from Examinations department?
Thank you

2011 உ/த இரசாயனவியல் குறிப்புகள்

I am 2011 batch A/L student. I want chemistry notes and i want someones help to clear my doubts.

க.பொ.த உ/த இற்கு ஒரு ப்ரத்தியர்கப் பரீட்சாத்தியாக எண்ணெய் பதிவு செய்து கொள்வது எப்படி?

Dear sir/madam
How can I do gce advance level as a private candidate. And I want to know ,where and when can I submit my competency project.please if anyone can help me with my question it will be helpful.
Thank you.

என்னால் சா/த வணிக இல்லாமல் உ/த விஞ்ஞான பாடங்களைப் பயில முடியுமா?

Madam/Sir
Man o/l exam kale 2015. man commerce B ekak samaga pass unath maths fail una.mata eth a/l krnna ona una nisa mn privet kranna classes valata giya.mata aken ganan navatha vara liyanna bari una.mn a/l valata hadaruveth commerce.mata 2018 a/l liyanna bari veida maths nathi nisa.privet krna nisa mata barida 2019di ganan liyanna.ita kalin a/l hodin nima krnna mata ona.mata meka loku prashnayak.privet livbath o/l maths thibiya yuthuda.ese nm man eya mevara sampurna karannada.ane mata haki ikmanin pilithurak labadenna karunakara.

ஏ / எல் பாடத்தை இயற்பியலில் இருந்து வணிக புள்ளிவிவரத்திற்கு மாற்றவும்

2020 උසස් පෙල පොදු කාණ්ඩය යටතේ සංයුක්ත ගණිතය ,භෞතික විද්‍යාව ,තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය යන විෂයන් සඳහා පෙනී සිටි දරුවෙකුට ,2021 දී පොදු කාණ්ඩය යටතේ ඉහත සඳහන් විෂයන්හී භෞතික විද්‍යාව වෙනුවට ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය විෂය සමග අනිත් විෂයන් දෙක අයදුම් කල හැකිද?එසේ කිරීමට අප විසින් සිදු කල යුතු කටයුතු කිසිවක් තිබේද යන්න දැනුවත් කරනමෙන් ඉල්ලාසිටිමි

Is it possible to do உ/த with சா/த 4/5

Is it possible to do A/L with O/L 4/5 (i.e. with following results)

Sinhala - A
Vidyawa - S
Buddagama - C
Music - A
Kushikarmaya - A


Can I do A/L as a private candidate?

எனது மகன் உயர் தரத்தின் நாலாவது முயற்சியில் பல்கலைக்கழகத்திற்கு நுழைய முடியுமா?

What would happen if the candidates get sick during the examination period and are they allowed to apply for a fourth  attempt?
My son got sick and he is suffering from fever and he is doing his third attempt. He sat for Biology paper but couldn't sit for the Physics paper.
So will he be eligible to apply for a 4th attempt to sit the exam for university entrance?
Thank you

உ/த Professional Curriculum - General (common) and Applied Curriculum

I want to know about the common subject stream? Can I select these 3 subjects as my A/L subjects?
- Biology
- Agriculture
- Logic

ஏ / எல் கொரிய மொழி பொருள் எண் என்றால் என்ன

මම කොරියානු භාෂාව AL කරනවා නමුත් මම දන්නෙ නෑ විෂය අංකය විභාගයේ

Which syllabus is better - Cambridge or Edexcel

Hi, I have completed my local O/L's in December 2018 and currently planning to do London A/L's. But I have got no idea whether Edexcel or Cambridge syllabus is better. Can anyone help me to find the best option.

உ/த மனைப்பொருளியல் பாடத்திற்கு செயன்முறைப் பரீட்சை ஒன்று உள்ளதா?

Dear Sir/Madam
Can you please let me know whether there is a practical exam for Advanced Level Home Economics subject?
Thank you very much

கணித ஸ்ட்ரீமில் கேம்பிரிட்ஜ் ஏ லெவல்ஸ் செய்ய குறைந்தபட்ச முடிவுகள் தேவை

Dear Mam/Sir
I am a Cambridge science stream o level student,

For Cambridge o levels I am doing ;
Maths
English
English literature
Chemistry
Physics
Biology
Sinhala

What are the most compulsory subjects I need to pass and the minimum results needed to do Cambridge A Levels in maths stream?

Can I write private Cambridge A Levels if I fail o level?

Please can I know this information

நான் உ/த பரீட்சை மேற்கொள்ளுவது இது முதன் முறையா அல்லது இரண்டாம் முறையா?

Dear Sir/Madam
I have applied for 2017 A/L biology stream and this is my first attempt. I have sent my application from the school. My question is, due to a private concern I cannot sit for the exam this year so if I sit for the exam next year will it be displayed as my first attempt or second attempt? (because in first attempt I won't sit for the exam)

லண்டன் AS மற்றும் உ/தரம் உளவியல் ஆசிரியர் தேவை

Can anyone recommend a good Psychology teacher for AS and A level(edexcel)? I am planning on taking both exams together next year in June

உ/த பொதிகவியல் பயில்வது எப்படி ?

I am doing A/L Bio science. I am doing my exams in 2018 and how can I study Physics. It is very boring.
Can you please give any tips to increase my work.how to increase my time for studies.
At the same time I do not have any other work other than studies
Reply soon please.

மூன்றாவது முறையாக உயர்தர பரீட்சையின் மேற்கொள்ள தேர்ச்சிச் செயற்றிட்டம் அவசியமானதா?

I want to clarify followings from you.
My daughter sat for AL exam twice in Bio stream and she wants to do the exam for the 3rd time in arts stream.
She completed her competency project at the school.

Is it necessary to do a project again? and need to register in the provincial council also ?
Thank you

GIT மற்றும் A / L க்கு பொது ஆங்கிலம் கட்டாயமாகும்

Dear madam/sir,
I am a student from 2022 advanced level batch (local syllabus).
I want to know that Is GIT and general English compulsory for A/L and how many subjects totally we should do in the A/L examination

என்னால் எனது சா.த பரீட்சைப் பெறுபேற்றினைக் கொண்டு உ.த களைத்த துறையைப் பயில முடியுமா?

බුදුසරණයි
මම හෝමාගමින් අමිත් ප්‍රියංකර.
මම O/L කරේ 2014.
මගේ ප්‍රතිපල මට අවේ 7/2 යි.
මට දැනගන්න ඕනි මට මේ ප්‍රතිපල තියාගෙන A/L ආර්ට් විෂයන් වලින් private කරන්න පුලුවන්ද කියලා.

මට
*Maths වලට S.
*විද්‍යාවයි English W ඒ දෙක විතරයි මම fail.
*සිංහල C, කුෂිකර්මය B. අනිත් ඔක්කොටම මට S පාස් තියෙනව.

මම මෙයට උත්තරයක් බලාඅපොරෝත්තුවෙන් ඉන්නවා,
බොහොම ස්තූතියි.
පිළිතුරක් හැකිනම් මගේ gmail ගිණුමට හො phone නොම්බර් එකට දැනුම්දෙන්න පුළුවන් නම් සතුටුයි.

மொழிகள் கிடைக்கும் பள்ளிகள் யாவை?

I am an O/L student. I see that A/L subjects availablity are different is some schools in Colombo. What are the schools where Languages are available ?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 144
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Grade 1 to A/L All Subjects