வலைப்பதிவு


Technical college NVQ level 4 past exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

Interview dates of National College of Education

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

OUSL நுழைவுத் தேர்வு

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

GAQ பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

Dear Sir
I want to sit for Uva Wellassa University aptitude test 2018 intake. When is the application closing date. Can you please give information?
Thank you


ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

OUSL - ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கில மொழி கற்பித்தல்

Open University Bachelor of Arts in English and English Language Teaching Selection test papers

Could you please send me Bachelor of Arts in English and English Language Teaching selection test papers.

Possible medicine in Colombo University?

I did A/L in 2017. My Z Score is 2.0723. Can I do medicine in Colombo University?

அப்டிட்யூட் சோதனையை எதிர்கொள்ளாமல் நான் ஐ.சி.டி [யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில்] நுழைய முடியுமா?

I am a 2019 old syllabus advanced level student. I can enter ICT - Jaffna university according to my z-core. But I didn't sit for the aptitude test. Is there something I can do for enter that university in this situation? Please help me.

வெளிநாட்டுத் தகைமைகளைக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள்

I am a foreign student. I like to study in General Sir John Kotelawala Defence University.
I like to study Aeronautical Engineering. Please provide information on the course and the application procedure.

KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2019/2020

General Sir John Kotelawala Defence University
Degree programmes for day scholars 2019/2020 (Full Time)

Note: This information was obtained from www.kdu.ac.lk on 01/01/2020


KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2019/2020

உ/தரத்தின் பின்னர் நான் என்ன செய்யலாம்?

I am going to do art, geography and logic as my A/L subjects. I want to know what kind of jobs I can get if I do those subjects. Can I do something related to architecture and designing? or what can I do instead?

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

Dear Sir/Madam Can you please let me know how can I apply for undergraduate cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018?


KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

ஒரு வங்கியில் பணியாற்றுவதற்காகத் தேவைப்படும் தகைமைகள் யாவை?

බැංකුවේ ජොබ් එකක් කරන්න පාස් වෙන්න ඕන විභාග මොනවාද ?

University of Moratuwa Bachelor of Design course model papers and answers keys

I need university of Moratuwa Bachelor of Design course model papers and answer keys

தனியார் பட்டங்களும் NVQ க்குமான வித்தியாசம் என்ன?

Hi
I am a after A/L student. I want to be a Software Engineer.
NVQ level 4,5,6,7 in technical collage and the vocational training authority are organizing the degree at that levels.

Can I know the importance of NVQ?
What are the differences of NVQ and private degrees?


தனியார் பட்டங்களும் NVQ க்குமான வித்தியாசம் என்ன?

உ/த பொது அறிவுப் பரீட்சை மற்றும் ஆங்கிலம் இல்லாமல் என்னால் பல்கலைக்கழக நுழைவிற்கு விண்ணப்பிக்க முடிய

Would you please let me know whether it is necessary to apply for Common Test and General English for 3rd shy private candidates if they have got highest results in first and second attempts for those two subjects?

Also now has changed one main subject at third shy

Will it be a problem to apply for university entrance if they do not apply for common test at the last attempt?

HNDA 2nd year 2nd semester costing 2018 making scheme

HNDA 2nd year 2ned sem costing 2018 making shem peper ewnna puluwnda loku pinak

OUSL ஆங்கில பட்டத்திற்கும் USJP ஆங்கில பட்டத்திற்கும் என்ன வித்தியாசம்?

Open university English Degree ekei, Jayewardhanapura English Degree ekei tiyana wenasa mokakda?
Deken mona degree eka kalothda Teaching apply karanna puluwan?

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 57
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது

 Grade 1 to A/L All Subjects