வலைப்பதிவு

advertise here

உள்ளுர் பல்கலைக்கழகத்தில் சேருவதற்கு இலங்கையில் குறைந்தது 5 வருடங்கள் படிக்க வேண்டுமா?

Currently my child is studying abroad in Grade 9, and willing to continue her studies in Sri Lanka in English medium Private School - local syllabus.

My question is, Is it compulsory to study at least 5 Years in Sri Lanka for getting university entry eligibility.

If she studies from Grade 10 onwards or from end of Grade 9 in Sri Lanka, then she will not be eligible for local university after her A/L?

Technical college NVQ level 4 past exam papers

Please send me technical college NVQ level 4 exam papers 2010 to 2017.

திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் மென்பொருள் பொறியியல் பயில்வதற்கான அடிப்படைப் பாடப்பிரிவு இருக்கின்றதா?

මට දැනගන්න පුළුවන්ද open university එකේ software engineering degree එක කරන්න A/L results හැර වෙනත් foundation course එකක් තියෙනවද කියලා.
මට O/L results A5, B2, C2. A/L CS main subjects of science stream.
I am now doing IABF in Institute of Bankers in Sri lanka (IBSL).

OUSL BMS பட்டப்படிப்பு நுழைவுத் தேர்வு கடந்த தாள்கள்

I need past papers of OUSL BMS degree entrance exam.it will be helpful if someone can send the papers to my email address.

GAQ பேராதெனிய குறிப்புக்கள்

I want notes of G.A.Q university of Peradeniya 2010.

நுழைவுத் தகைமைகள் - திறந்த பல்கலைக்கழகம் நர்சிங் பட்டப் படிப்பு

Hi
Can you please tell me qualifications needed to register for Bachelor of Science Honours in Nursing Programme conducted by OUSL
Thank you so much.

ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


ஸ்ரீ ஜயவர்தனபுர பல்கலைக்கழகத்தின் வெளிப்புற பட்டம்

KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2018/2019

Dear Sir,
My son qualified in 2018 - AL - Bio with below results.
3S Passes - Chemistry, Biology, Physics.
Can you pl. guide us to get in to KDU?


KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2018/2019

Interview dates of National College of Education

I want to know about date that interview calling for national vidyapeeta which is calling application from 2016 A/L

பட்டய முகாமைக் கணக்காளர் நிறுவனம் CIMA - நுழைவுத் தகைமைகள்

Can somebody please tell me the entry requirements for CIMA? I have only O/Ls. Do I have to pass Advanced Level to study CIMA?

வர்த்தக இளங்கலை கடந்தகால வினாத்தாள்கள்

I am going to face the bachelor of commerce (general) external degree test on next month 06. Please send me some past papers of selection test to my email.

ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

Dear Sir
I want to sit for Uva Wellassa University aptitude test 2018 intake. When is the application closing date. Can you please give information?
Thank you


ஊவா வெல்லசா பல்கலைக்கழகம்உ ளச்சார்பு பரீட்சை 2018

OUSL நுழைவுத் தேர்வு

I have to sit the entrance exam of ousl. please send me past papers and class details.

KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2019/2020

General Sir John Kotelawala Defence University
Degree programmes for day scholars 2019/2020 (Full Time)

Note: This information was obtained from www.kdu.ac.lk on 01/01/2020


KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள் - 2019/2020

உ/த பொது அறிவுப் பரீட்சை மற்றும் ஆங்கிலம் இல்லாமல் என்னால் பல்கலைக்கழக நுழைவிற்கு விண்ணப்பிக்க முடிய

Would you please let me know whether it is necessary to apply for Common Test and General English for 3rd shy private candidates if they have got highest results in first and second attempts for those two subjects?

Also now has changed one main subject at third shy

Will it be a problem to apply for university entrance if they do not apply for common test at the last attempt?

KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

Dear Sir/Madam Can you please let me know how can I apply for undergraduate cadetship program of General Sir John Kotelawala Defence University for year 2017/2018?


KDU - Apply for undergraduate Cadetships degree programme

இயந்திரவியல் பொறியியல் தகவல்கள்

I want to join the Mechanical Engineering field. I want all the information. Please send.

வங்கியில் வேலை பெற நான் எந்த படிப்புகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்?

I did my A/L exam by commerce stream in 2019 and I got ccc as my result. I would like to continue my future career in a bank. I need to know, what kind of courses I should be followed and how I improve my abilities to get job in bank.

OUSL - ஆங்கிலம் மற்றும் ஆங்கில மொழி கற்பித்தல்

Open University Bachelor of Arts in English and English Language Teaching Selection test papers

Could you please send me Bachelor of Arts in English and English Language Teaching selection test papers.

Possible medicine in Colombo University?

I did A/L in 2017. My Z Score is 2.0723. Can I do medicine in Colombo University?

அப்டிட்யூட் சோதனையை எதிர்கொள்ளாமல் நான் ஐ.சி.டி [யாழ்ப்பாண பல்கலைக்கழகத்தில்] நுழைய முடியுமா?

I am a 2019 old syllabus advanced level student. I can enter ICT - Jaffna university according to my z-core. But I didn't sit for the aptitude test. Is there something I can do for enter that university in this situation? Please help me.

வெளிநாட்டுத் தகைமைகளைக் கொண்ட மாணவர்களுக்கு KDU இனால் வழங்கப்படும் பட்டப் படிப்புகள்

I am a foreign student. I like to study in General Sir John Kotelawala Defence University.
I like to study Aeronautical Engineering. Please provide information on the course and the application procedure.

மொத்த வலைப்பதிவுகள்: 60
1 இலிருந்து 30 மட்டும் காட்டப்படுகின்றது