සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය

Your AD HereYour AD Here


මට තෝරා ගත හැකි රජයේ විශ්ව විද්‍යාල මොනවාද?

What are the government universities I can go if I choose combined Maths, Physics and ICT for A/L?
Please tell me about that.

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

විවෘත විශ්ව විද්‍යාල උපාධිය - ඉංග්‍රීසි සහ ඉංග්‍රීසි භාෂා ඉගැන්වීම

Open University Bachelor of Arts in English and English Language Teaching Selection test papers

Could you please send me Bachelor of Arts in English and English Language Teaching selection test papers.

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හැදෑරීමට සඳහා අවශ්‍ය A/L ප්‍රතිපල කුමක්ද

මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලයේ ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පය හැදෑරීමට සඳහා අවශ්‍ය A/L ප්‍රතිපල කුමක්ද?

OUSL පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර - සෞඛ්‍ය විද්‍යාව

I need some OUSL selection past papers of Health science please help me

නීති උපාධියක් කරන්නේ කෙසේද?

I got 7A and 2B for O/L exam. I have done A/L in Science and I got 1C. I want to do a law degree. Plz inform me how to do it.

සිනමා සහ රූපවාහිනී උපාධි යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

මට සිනමා හා රූපවාහිනී එකේ පාස් පේපර් ගන්න පුළුවන් ද? සිංහල මීඩියම්.

ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලයේ උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා ලියාපදිංචි වන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam,
I want to know can I apply for a degree Ocean University of Sri Lanka.
I did my A/L in 2017
results
C - Combined maths
S - Chemistry
S - Physics
z - 0.2033

සාමාන්‍ය පොදු පරීක්ෂණය සහ සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි විභාගවලින් තොරව, විශ්ව විද්‍යාලය සඳහා අයදුම් කළ හැකිද?

Would you please let me know whether it is necessary to apply for Common Test and General English for 3rd shy private candidates if they have got highest results in first and second attempts for those two subjects?

Also now has changed one main subject at third shy

Will it be a problem to apply for university entrance if they do not apply for common test at the last attempt?

වාණිජ (බාහිර) උපාධි ප්‍රශ්න පත්‍ර

I am going to face the bachelor of commerce (general) external degree test on next month 06. Please send me some past papers of selection test to my email.

OUSL BMS උපාධි ප්‍රවේශ විභාගය පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

I need past papers of OUSL BMS degree entrance exam.it will be helpful if someone can send the papers to my email address.

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා

I did my A/L in 2017. I want to follow an external degree [English] in University of Sri Jayawardenapura. When can I apply?


ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ බාහිර උපාධි පාඨමාලා

උසස් පෙළ විභාගයට මම අසමත් වුණෙමි

I failed in A/L exam. I do not know what to do next. Please give me some ideas.

DTET NVQ level 4 accounting technicians - පසුගිය ප්‍රශ්න පත්‍ර

DTET එකේ NVQ level 4 accounting technicians final exam eke past paper නැද්ද?

පිටරට විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුල් වෙන්න මෙය ප්‍රශ්නයක් වෙයිද?

මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ලංකාවේ පාසලවල ශ්‍රේණි 13ක් තියෙනවා. ඒත් මම ඉස්කෝලෙන් අයින් උනේ 12 ශ්‍රේණියෙන්. උසස්පෙළ විභාගය පෞද්ගලික අපේක්‍ෂකයෙක් විදියට කළා. මම විභාගයෙන් සමත් වුණා. මගේ පාසල් හැරයාමේ සහතිකය අනුව මම 12 ශ්‍රේණිය සමත් වුණා. ඒ වගේම මම ඉගෙන ගත්තේ 13 ශ්‍රේණියට.
විදේශ විශ්වවිද්‍යාලයකට ඇතුළු වීමට එය ප්‍රශ්නයක් වෙයිද?

උපාධි පාඨමාළා 2019/2020 - ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

General Sir John Kotelawala Defence University
Degree programmes for day scholars 2019/2020 (Full Time)

Note: This information was obtained from www.kdu.ac.lk on 01/01/2020


උපාධි පාඨමාළා 2019/2020 - ජෙනරාල් ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්‍ෂක විශ්වවිද්‍යාලය

දේශීය උසස් පෙළ විභාගය නොකර මෘදුකාංග ඉංජිනේරු උපාධියක් කිරීම වටී ද?

As there is a delay in government examinations, and the instability of the country, is it worth doing the Cambridge syllabus or attending a private campus for a software engineering degree, without doing a level (local syllabus)?

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 71
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry