සිංහල |  தமிழ் |  English

බ්ලොග් අඩවිය


කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පිඨයේ ඇති උපාධි පාඨමාලා ගැන විස්තර දෙන්න පුලුවන්ද?

අදහස් දැක්වූවෝ

Comment author woman

- ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදි ගෞරව උපාධිය (Bio-Systems Technology Hon’s Degree)
* කෘෂි තාක්ෂණය (Agriculture Technology)
* පරිසරික තාක්ෂණය (Environmental Technology)

- තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ණවේදි ගෞරව උපාධිය (Bachelor of Information and communication Technology Hon’s Degree)

- ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදි ගෞරව උපාධිය (Bachelor of Engineering Technology Hon’s Degree)
උපකරණ සහ ස්වංක්‍රියකරන තාක්ෂණය (Instrumentation and Automation)

  • ඔබේ ප‍්‍රතිචාරය


avatar


ඡායාරූපයන් JPG, PNG ආකෘතියෙන් තිබිය යුතුය (උපරිම 3 MB)

 Edexcel and Cambridge Chemistry 

online chemistry
online chemistry