බ්ලොග් අඩවිය


2011 සා/පෙළ ප්‍රතිඵල

Does anybody know when will the 2011 O/L results are going to be released.
I got a news saying that it will some time maybe i the middle of april,
Please tell if anybody has got anything on release date.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා භාවිතා කළ හැකි පෑන / වර්ණ මොනවාද?

Are we allowed to use a fountain pen for GCE OL Exam ? If yes which colors are allowed ? What is your experience regarding fountain pens in an exam - will the invigilators confiscate it ? I am a student facing OL in 2022.

O/L A සාමාර්ථ 9යක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා විෂයයන් තෝරා ගැනීම

Now we have to fill the form to choose the subject which we are doing for O/Ls.

So from the first bucket, I selected Commerce. So there is a chance for all the students, We can select any medium.

So the problem is, I like English but my mom is telling that Sinhala Medium will be easy.

But there is another problem, I have to learn all the mathematical words in English.

So I am afraid of choosing Sinhala because I won't be able to handle that within two years.

And most of the classes are in Sinhala. So what should I do? If I continue with English, I am afraid, I won't be able to handle it, accounting part is easy for me in English but if I continue with Sinhala, I am afraid that, I won't be able to handle it too. Theory part is easy for me in Sinhala

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දිය හැකි වයස සීමාව

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

හැඳුනුම්පතක් නොමැතිව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ කෙසේද?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

මගේ පුතා තෝරා ගත යුත්තේ දේශීය විෂය නිර්දේශයද එසේ නැත්නම් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශයද

My son is in an International School, when he goes to Grade 9 we have to select whether he wants to do his O/L's following Local syllabus GCE O/L or Cambridge exams. I am a bit confused as the school follows the Local - Sri Lankan English Medium syllabus until grade 9 and then only he will be transferred to the Cambridge syllabus in Grade 9 to do his Cambridge exams in 2 years. Will it be a bit difficult to him to get adopted to the Cambridge syllabus and do the Cambridge exams. What do you think? Please advice whether I have to go for the Local Syllabus and if he studies local syllabus (O/L & A/L) incase if he goes abroad will that qualification be accepted?

Thanks a lot in advance.

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද?

O/L උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද? Plz කියන්නකෝ.

O/L 2016 ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

සාමාන්‍ය පෙළ ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Do you have Islam 2016, 2017, 2018 GCE past papers with answer sheet for Tamil medium

අ.පො.ස. සා/පෙළ සයිවනේරි ප්‍රශ්න පත්‍ර

Please can u provide me the GCE O/L Saivaneri past papers in English medium.

මගේ අධ්‍යයන කටයුතු නැවත කරගෙන යා හැකිද?

I sat for O/L on 2000 and failed. I am working in UAE for the past 15 years. Is there any possibility to continues my studies? I am 36 years old.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට කොපමණ වාර ගණනක් පෙනී සිටීමට හැකිද?

I want to know the number of times a person can sit for O/L exam.
And when we obtain the results sheet weather it shows the number of times we have sat for the exam. For example : Second shy, third shy etc.
Please help me.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් වන්නේ කෙසේද?

There is only just one more month for my GCE O/L exam.
How can I try to get an good results.
I also study private and wasn't able to study for the exams coz I was not well for a long period.
Can you give me some tips to get a good results within this one month?

වඩා වැදගත් වන්නේ 10 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශය ද නැතහොත් 11 ශ්‍රේණියේ විෂය නිර්දේශය

What is more important to study for G.C.E. (O/L) examination? Grade 10 syllabus or Grade 11 syllabus. How much of Grade 10 syllabus comes for the OL paper?

මට 3 වන වරට සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය කළ හැකිද?

I am failed in O/L maths examination and I repeated my O/L maths for 2 times but I didn't get the result that I expected. Now I am doing my A/L final year. It is too difficult to manage my A/L subject with maths. Is there any solution ? Pls give me an idea. Can I do my O/L maths examination after my A/L? Dear sir /madam please give me a solution as soon as possible.

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ICT ඇගයීම් වාර්තාව

Please send me a 2010 O/L ICT marking scheme and science marking scheme very soon. Thank you

ජාතික හැඳුනුම්පත නොමැතිව මට සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා පෙනී සිටිය හැකිද?

Are there are alternatives for NIC that I can use to sit for O/Ls ?
If there is any, how should I apply.
I am sitting for O/Ls this year and I have a valid passport

අ.පො.ස. සා / පෙළ ගණිතය - නව පන්ති

i like to begin new classes for GCE O/L and grade 9,10. if you want to get my service call me 0715382331

ප්‍රංශ භාෂාව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයක් ලෙස තෝරාගත හැකිද?

Is French Language available as a subject in the GCE O Levels this year (2018)? Where can I get past papers?

සමාජ විද්‍යාව සඳහා ටියුෂන් පන්තියක් සොයමි

I am personally wondering if there are tuition teachers to teach me Sociology in Sri Lanka for O/L doing the Cambridge Syllabus

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 62
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි