බ්ලොග් අඩවිය


O/L A සාමාර්ථ 9යක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

How to get 9A's in O/L?... I am to face O/Ls this year so I want some tips/advise/guidelines ...please.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලය තුලින් පරීක්ෂා කරන්න කෙසේද?

I want to check my Ordinary level [O/L] exam results online. I know there is a website to view results but can not remember the web address.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

O/L 2016 ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ICT ඇගයීම් වාර්තාව

Please send me a 2010 O/L ICT marking scheme and science marking scheme very soon. Thank you

සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2017 - ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම් පත් බාරදියයුතු අවසන් දිනය

Dear Madam/Sir
I want to know, when is the last date to apply for re-correction of answer scripts of G.C.E. Ordinary Level examination 2017.
Thank you

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2018 - අයදුම් පත්‍රයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am going to re apply O/L exam 2018. Could you please tell me how I apply. I want to know how I get an application form?

ප්‍රංශ භාෂාව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයක් ලෙස තෝරාගත හැකිද?

Is French Language available as a subject in the GCE O Levels this year (2018)? Where can I get past papers?

කොපමණ වතාවක් පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස O/L විභහගයට පෙනී සිටිය හැකිද?

මම 2010 ol exam liwwa. passe 2016,2017 private ol liynna application damma. 2kedima Addmission awa. Eth liyanna bari una. Mata ahapw ol exam liyanna barida. Ke parak ol liynna puluwnda. Ahapw mata private illum karanna chance ekak nadda

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් විය යුත්තේ කෙසේද?

What is best way to study subjects such as Sinhala, Science, History for ordinary level exam by aiming for A passes?

ලන්ඩන් සා / පෙළ ගණිතය හා භෞතික විද්යාව

I need syllabus For mathematics & Physics, for London O/L,
I thousand times thank to this site.
I need improve my mathematics knowledge further.

අ.පො.ස. සා / පෙළ ගණිතය - නව පන්ති

i like to begin new classes for GCE O/L and grade 9,10. if you want to get my service call me 0715382331

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2018 - පැරණි විෂය නිර්දේශය

I want to do o/l private in 2018 old syllabus. Will there be old syllabus exam for o/l 2018?

සාමාන්‍ය පෙළ විද්‍යාව විශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න යොදන පාඩම් මොනවාද?

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සදහා විද්‍යාව විශයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්න යොදන පාඩම් මොනවාද?

සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට මාසයකට පෙර සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද?

සාමාන්‍ය පෙල විභාගයට මාසයකට පෙර සූදානම් වෙන්නේ කොහොමද?

සා / පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල සොයන්නේ කෙසේද

i couldnt find my o/l result which i sat in 2010 my index no is 634157 pls pls help me nw immedietly top urgent.tks

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට කොපමණ වාර ගණනක් පෙනී සිටීමට හැකිද?

I want to know the number of times a person can sit for O/L exam. And when we obtain the results sheet weather it shows the number of times we have sat for the exam. For example : Second shy, third shy etc. Please help me.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දිය හැකි වයස සීමාව

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

සා/පෙළ දෙවන වර සියලු විෂයයන් සඳහා පෙනීසිටිය යුතුද?

Dear Sir/Madam
I am going to do second time G.C.E O/L do I have to do whole 9 subjects or can I do only selected subjects.

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 42
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 දැන්වීම මෙතන ප්‍රදර්ශනය කරන්න