බ්ලොග් අඩවිය


අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

සාමාන්‍ය පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලය තුලින් පරීක්ෂා කරන්න කෙසේද?

I want to check my Ordinary level [O/L] exam results online. I know there is a website to view results but can not remember the web address.

O/L A සාමාර්ථ 9යක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

How to get 9A's in O/L?... I am to face O/Ls this year so I want some tips/advise/guidelines ...please.

O/L 2016 ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

ශේෂ ප්‍රමේයයෙන් සධනය කරන්න

ශේෂ ප්‍රමේයයෙන් සධනය කරන්න. x වර්ගය -3න් x වර්ගය -(2p-1)x + 2 බෙදූ විට ලැබෙන ශේෂයත් x-2 න්, px වර්ගය -3x-6 බෙදූවිට ලැබෙන ශේෂයත් සමාන නම් p හි අගය සොයන්න.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දිය හැකි වයස සීමාව

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය ICT ඇගයීම් වාර්තාව

Please send me a 2010 O/L ICT marking scheme and science marking scheme very soon. Thank you

සා/පෙළ ඉතිහාසය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර

I need history 2018 o/l past paper marking scheme English medium

අ.පො.ස. සා/පෙළ සයිවනේරි ප්‍රශ්න පත්‍ර

Please can u provide me the GCE O/L Saivaneri past papers in English medium.

සාමාන්‍ය පෙළ ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Do you have Islam 2016, 2017, 2018 GCE past papers with answer sheet for Tamil medium

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් විය යුත්තේ කෙසේද?

What is best way to study subjects such as Sinhala, Science, History for ordinary level exam by aiming for A passes?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ 2017 - ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය සඳහා අයදුම් පත් බාරදියයුතු අවසන් දිනය

Dear Madam/Sir
I want to know, when is the last date to apply for re-correction of answer scripts of G.C.E. Ordinary Level examination 2017.
Thank you

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය 2018 - අයදුම් පත්‍රයක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

Dear Sir/Madam
I am going to re apply O/L exam 2018. Could you please tell me how I apply. I want to know how I get an application form?

ප්‍රංශ භාෂාව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ විෂයක් ලෙස තෝරාගත හැකිද?

Is French Language available as a subject in the GCE O Levels this year (2018)? Where can I get past papers?

කොපමණ වතාවක් පෞද්ගලික අපේක්ෂකයකු ලෙස O/L විභහගයට පෙනී සිටිය හැකිද?

මම 2010 ol exam liwwa. passe 2016,2017 private ol liynna application damma. 2kedima Addmission awa. Eth liyanna bari una. Mata ahapw ol exam liyanna barida. Ke parak ol liynna puluwnda. Ahapw mata private illum karanna chance ekak nadda

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 52
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි

 A/L ICT Online Classes