බ්ලොග් අඩවිය

advertise hereadvertise here

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල සටහනෙහි අක්ෂර දෝෂ

I did O/L in 2010.
I got my result sheet in 2013 from school but there is some spelling mistake on result sheet.
How can I correct it.?
plz help me.
thank you.

සාමාන්‍ය පෙළ 2016 විද්‍යා ඉංග්‍රීසි මාධ්‍ය ඇගයීම් වාර්තාව

Can I have the O/L 2016 science English medium marking scheme. It will be a great support. Thank you

ගණිතයේ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය දක්වන්න

ගණිතයේ ලකුණු දීමේ පටිපාටිය දක්වන්න

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට සූදානම් විය යුත්තේ කෙසේද?

What is best way to study subjects such as Sinhala, Science, History for ordinary level exam by aiming for A passes?

සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

අ.පො.ස. (සා.පෙළ) විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය පිළිබදව විස්තර ලබා දිය හැකිද?
ස්තූතියි


සා.පෙළ විභාගයේදී ලකුණු අනුව ලබා දෙන ඉංග්‍රීසි අක්ෂර මොනවාද?

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට කොපමණ වාර ගණනක් පෙනී සිටීමට හැකිද?

I want to know the number of times a person can sit for O/L exam.
And when we obtain the results sheet weather it shows the number of times we have sat for the exam. For example : Second shy, third shy etc.
Please help me.

O/L A සාමාර්ථ 9යක් ලබා ගන්නේ කෙසේද?

How to get 9A's in O/L? I am to face O/Ls this year so I want some tips / advise / guidelines please.

සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල පත්‍ර දෙකක් වෙනුවට එකක් ගැනීමට අවශ්‍යයි

මම 2015 පලමු වර සාමාන්‍ය පෙළ කරලා ගණන්, ඉංග්‍රිසි ෆේල් 2016 කරලා පාස්. ඒත් රිසාල්ට් ශීට් දෙකක් නිසා රැකියාවකට යන්න බෑ. මා නැවත්තත් සාමාසාමාන්‍ය පෙළ කරන්න හදන්නෙ එකම ශිට් එකකට ගන්න අවම විශයන් කීයක් කරන්න ඕනිද? බුද්ධාගම, නාටය, ගෘහ විද්‍යාව නොකර විශන් 6ක් කලාම ඇතිද. එවිට එකම රිසාල්ට් ශීට් එකකින් ගන්න පුලුවන්ද?

හැඳුනුම්පතක් නොමැතිව පුද්ගලික අයදුම්කරුවෙකු ලෙස සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?

I need to apply for O/L as privet candidate. But I had not my national ID card yet. So we need to enter the NIC number for the online application. Please give me the solution.

මගේ පුතා තෝරා ගත යුත්තේ දේශීය විෂය නිර්දේශයද එසේ නැත්නම් කේම්බ්‍රිජ් විෂය නිර්දේශයද

My son is in an International School, when he goes to Grade 9 we have to select whether he wants to do his O/L's following Local syllabus GCE O/L or Cambridge exams. I am a bit confused as the school follows the Local - Sri Lankan English Medium syllabus until grade 9 and then only he will be transferred to the Cambridge syllabus in Grade 9 to do his Cambridge exams in 2 years. Will it be a bit difficult to him to get adopted to the Cambridge syllabus and do the Cambridge exams. What do you think? Please advice whether I have to go for the Local Syllabus and if he studies local syllabus (O/L & A/L) incase if he goes abroad will that qualification be accepted?

Thanks a lot in advance.

සා / පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල සොයන්නේ කෙසේද

i couldnt find my o/l result which i sat in 2010 my index no is 634157 pls pls help me nw immedietly top urgent.tks

2011 සා/පෙළ ප්‍රතිඵල

Does anybody know when will the 2011 O/L results are going to be released.
I got a news saying that it will some time maybe i the middle of april,
Please tell if anybody has got anything on release date.

සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා භාවිතා කළ හැකි පෑන / වර්ණ මොනවාද?

Are we allowed to use a fountain pen for GCE OL Exam ? If yes which colors are allowed ? What is your experience regarding fountain pens in an exam - will the invigilators confiscate it ? I am a student facing OL in 2022.

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා විෂයයන් තෝරා ගැනීම

Now we have to fill the form to choose the subject which we are doing for O/Ls.

So from the first bucket, I selected Commerce. So there is a chance for all the students, We can select any medium.

So the problem is, I like English but my mom is telling that Sinhala Medium will be easy.

But there is another problem, I have to learn all the mathematical words in English.

So I am afraid of choosing Sinhala because I won't be able to handle that within two years.

And most of the classes are in Sinhala. So what should I do? If I continue with English, I am afraid, I won't be able to handle it, accounting part is easy for me in English but if I continue with Sinhala, I am afraid that, I won't be able to handle it too. Theory part is easy for me in Sinhala

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට මුහුණ දිය හැකි වයස සීමාව

I want to sit for the G.C.E. O/L exams next year . But I will be 15 years old. Will I be allowed to do my exams?

හැඳුනුම්පතක් නොමැතිව සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ කෙසේද?

My ID card has not come. Can you help me to get O/L ID card? I do not know my ID card number. I will face 2017 O/L
Please help me

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

සාමන්‍ය පෙළ විභාගයේ දෙවන වරටත් ගණිතය අසමත් වූවොත් උසස් පෙළ හැදැරිය නොහැකිද?

අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද?

O/L උපරිම කී වාතාවක් කරන්න පුලුවන්ද? Plz කියන්නකෝ.

O/L 2016 ප්‍රතිඵල නැවත සමීක්ෂණය

When is the application closing date for O/L 2016 re-scrutiny of results?

සාමාන්‍ය පෙළ ඉස්ලාම් ධර්මය ප්‍රශ්න පත්‍ර

Do you have Islam 2016, 2017, 2018 GCE past papers with answer sheet for Tamil medium

අ.පො.ස. සා/පෙළ සයිවනේරි ප්‍රශ්න පත්‍ර

Please can u provide me the GCE O/L Saivaneri past papers in English medium.

බ්ලොග් සටහන් සංඛ්‍යාව: 68
1 සිට 30 දක්වා පෙන්නුම් කරයි